chevron_right
Monitorul oficial local

Eliberarea Certificatului de Urbanism

Eliberarea Certificatului de Urbanism

Solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată este invitată să depună la emitent - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC – CENTRUL RELAȚII CU PUBLICUL – SERVICIUL DE URBANISM în vederea emiterii certificatului de urbanism, o documentație cuprinzând:

 • Formular tip -  completat conform art. 19 din Ord.nr. 839/12.10.2009 modificat și completat – Descarcă online sau în format tipărit;
 • Copie după elemente de identificare a solicitantului
  actul de identitate - CI/BI persoane fizice;
  certificat de înregistrare fiscala și actul de identitate al reprezentatului persoanei juridice;
 • Copie după extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi al imobilului în cauză, nu mai vechi de 30 de zile - eliberat la cerere de către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Harghita prin pagina ANCPI
 • Copie după documentele de plată achitate la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Miercurea-Ciuc conform HCL nr.352 din 2023;
 • În original planuri cadastrale sau topografice cu evidențierea imobilelor în cauză, astfel:
  -    pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară:
       -    plan de încadrare în zonă la una din scările 1:1000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 după caz, vizat de Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară al județului Harghita, astfel încât să se poată identifica parcela pentru care se solicită certificatul de urbanism;
  -    pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară:
        -    extras plan cadastral actualizat la zi al imobilului în cauză, nu mai vechi de 30 de zile, eliberat la cerere de către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Harghita prin pagina ANCPI
 • După caz:
  - copie după contract de închiriere;
  - în original propunerea de dezmembrare/unificare, elaborat de către un topograf autorizat;
  - memoriu succint privind scopul lucrărilor;
  - pentru reclame și/sau panouri publicitare în original, 2 exemplare:
     - fotografie cu locul de amplasare;
     - proiect de concepție cu ilustrații engleză  sau bilingve română și maghiară;
     - alte documente, dacă este cazul;

Pe suport de hârtie documente sus menționate pot fi depuse și ridicate, la ghișeul 5 situat la parterul Centrului de relații cu publicul. 
Depunerea electronică este posibilă, prin transmitere prin e-mail a documentelor solicitate semnate cu semnătură electronică de solicitant, la adresa de e-mail  [email protected].
Nu putem accepta documente care au fost semnate pe hârtie, scanate și trimise. Vă rugăm să depuneți originalele acestor documente la ghișeul 5 situat la parterul Centrului de relații cu publicul. 

Taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism

 • în funcție de suprafața imobilului pentru care se solicită emiterea actului:
   - până la 150 mp, inclusiv – 10 lei;
   - Între 151–250 mp, inclusiv – 12 lei;
   - Între 251–500 mp, inclusiv – 15 lei;
   - Între 501–750 mp, inclusiv – 24 lei;
   - Între 751–1.000 mp, inclusiv – 28 lei;
   - Peste 1.000 mp – 28+0,01 lei/mp, pentru fiecare mp care depășește 1.000 mp;
 • pentru firme, panouri publicitare este 70 lei / panou.

 Plata taxei se poate realiza

 • la Centru relații cu Publicul, Str. Mihail Sadoveanu, nr.4;
 • online prin portalul GHISEUL.RO;
 • prin virament la Banca Trezorerie Miercurea-Ciuc în contul: RO11TREZ35121180250XXXXX, CF4245747

Bază legală

 • Legea nr. 50 /1991 republicată, actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 modificat și completat;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice – republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 3037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris în cazul lucrărilor , în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 2797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zone de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea CNMI respectiv CZMI cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 352 din 2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2024;
 • Reglementarea fațadelor din Ansamblul urban str. Petőfi Sándor – Márton Áron (Fosta G. Coșbuc);