chevron_right
Monitorul oficial local

Anunţ de licitaţie publică pentru închiriere de bunuri

Municipiul Miercurea-Ciuc, cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1, telefon: 0266–315120, interior 224, 0735-209424, CUI 4245747, prin Serviciul patrimoniu și comercial, organizează în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, închirierea prin licitaţie publică a spațiului comercial, în suprafață de 131 mp, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ța Majláth Gusztáv Károly nr. 2, pe o perioadă de 5 ani, conform caietului de sarcini.

Persoana de contact D-na Salamon Ildikó, e-mail: [email protected], tel. 0266-315120/224, 0735-209424;

Prețul de pornire al chiriei este de  4,68 Euro/mp/lună.

Documentaţia de atribuire se ridică sau se va transmite prin e-mail dacă este cazul, contra cost, de către Serviciul patrimoniu și comercial (cam 103, telefon: 0266 315120 / 224).

Costul unui exemplar din documentaţia de atribuire este de 25,00 lei şi se poate achita cu ordin de plată la Trezoreria Miercurea-Ciuc, în contul RO55TREZ35121360250XXXXX al Municipiului Miercurea-Ciuc, sau în numerar la casieria instituţiei.

Data limită de depunere a ofertelor: 19.09.2022 ora 1100 la registratura Municipiului Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.09.2022, ora 12 00  sediul Municipiului Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1.

În caz de litigiu sunt aplicabile prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, iar Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul HARGHITA, Miercurea-Ciuc, str. Szász Endre nr.6, Jud. Harghita, cod poştal 530132;

Telefon:  0266 – 371616;

e-mail: tr-harghita@just.ro