chevron_right
Monitorul oficial local

ACHIZIȚIONARE TEREN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIREA UNUI CĂMIN DE BĂTRÂNI

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc anunţă pe cei interesaţi cu privire la intenţia sa de a achiziţiona imobil-teren intravilan, pentru construirea unui cămin de bătrâni.


1. Informaţii generale cu privire la Municipiul Miercurea-Ciuc:

Municipiul Miercurea-Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1,

judeţul Harghita, CUI 4245747, tel. 0266-315120 - interior 224, fax 0266-371165, e-mail: [email protected];

Persoana de contact Almășan Katalin, e-mail: [email protected], tel. 0266-315120 – interior 224;

 

2. Informaţii generale privind obiectul achiziționării:

Obiectul achiziționării îl formează un imobil-teren, care obligatoriu trebuie să aibă următoarele date de identificare:

  • teren intravilan;
  • teren cu o suprafață de la 5.000 mp până la 6.000 mp;
  • teren intabulat în cartea funciară, liber de sarcini atât scriptic cât şi faptic, fără grevare;
  • teren situat pe raza municipiului Miercurea-Ciuc, situat în zona funcțională:

Lcd - din Regulament local de urbanism - conform Certificatului de urbanism

Lci – din Regulament local de urbanism - conform Certificatului de urbanism

Lcn - din Regulament local de urbanism - conform Certificatului de urbanism

M - din Regulament local de urbanism - conform Certificatului de urbanism

Cc – din Regulament local de urbanism - conform Certificatului de urbanism

Is - din Regulament local de urbanism - conform Certificatului de urbanism

Isp - din Regulament local de urbanism - conform Certificatului de urbanism.

  • teren cu acces direct din domeniul public (sau prin servitute de trecere);
  • teren cu acces de la utilitățile publice (apă, canalizare, energie electrică);
  • teren fără vecinătate cu activități generatoare de zgomot și emisii.  


Data limită de depunere a ofertelor: 31.10.2022, ora 1100

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1 Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la Serviciul patrimoniu și comercial din cadrul municipiului Miercurea-Ciuc, adresa: P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita, camera 103, tel. 0266-315120/224.

Persoana care va ridica documentaţia de atribuire, în numele operatorului economic, va prezenta împuternicirea şi actul de identitate.

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din partea achizitorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Serviciul patrimoniu și comercial din cadrul municipiului Miercurea-Ciuc. Adresa email: [email protected].

3.3 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 5 zile (26.10. 2022) înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

4. Informaţii privind ofertele:

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Municipiului Miercurea-Ciuc, municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar în original conform documentaţiei de atribuire.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

31.10.2022, ora 1200  sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluţionarea litigiilor apărute pe parcursul desfăşurarii procedurii de achiziţionare se soluţionează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ Tribunalul Harghita (530132 Miercurea-Ciuc, str. Szász Endre nr. 6, tel.: 0266 371616, e-mail: [email protected]).