chevron_right
Monitorul oficial local

Reactualizare

Anunț de informare privind actualizarea Planului Urbanistic General  cu Regulamentul Local de Urbanism aferent al municipiului Miercurea-Ciuc

           

Preambul

În conformitate cu art.4 și art. (22), alin.(1) al Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, informarea și consultarea publicului se fac obligatoriu în cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului.        

Prezentarea succintă al argumentării intenției de revizuire a PUG și a obiectivelor PUG

Planul Urbanistic General reprezintă baza avizării tuturor investițiilor publice și private din municipiu. Acest document director și strategic este important pentru că definește în linii generale dezvoltarea coerentă a orașului în următorii 10 ani.

Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, cu privire la:
- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al localității;
- stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
- zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație;  
- delimitarea zonelor afectate de servituți publice;  
- modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;      
- stabilirea zonelor protejate şi de protecție a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;
- zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut în legislaţia în vigoare; 
- formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor; 
- precizarea condițiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate;
- zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor;   
- utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone repectiv zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.

Pe termen mediu și lung, PUG-ul stabilește, evoluția în perspectivă a localității, direcțiile de dezvoltare funcțională, traseele coridoarelor de circulație, zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone, lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare, stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire, precum și delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană.

Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al municipiului Miercurea-Ciuc a fost elaborat între 2008-2012 de către PlanWerk S.r.l. Cluj Napoca, conform proiectului nr. U091MC pe baza contractului 78/11.03.2009 respectiv completat pe baza contractului 61/22.02.2018 în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare. Documentația a obținut avizele și acordurile prevăzute de lege, fiind aprobată de consiliul local al Municipiului Miercurea-Ciuc prin HCL nr. 200 din 26.10.2012, având valabilitatea de 10 ani. În ianuarie a anului 2017 hotărârea nr. 200/2012 a fost anulat de către instanță, în urma unui proces, iar documentația de urbanism a fost completat și reaprobat cu HCL nr. 376 din 28 decembrie 2018, cu păstrarea valabilității până la 26.11.2022, prelungită prin HCL 346/2022 până la aprobarea și intrarea în vigoare al noului Plan Urbanistic general actualizat, dar nu mai mult de 26.11.2032,

Actualizarea Planului Urbanistic General cu Regulamentul Local de Urbanism aferent este oportună datorită apropierii expirării termenului de valabilitate a documentației completat și reaprobat cu HCL nr. 376 din 28 decembrie 2018, datorită schimbărilor economice, social și natural care au avut loc în perioada și datorită modificări importante în cadrul legislativ de specialitate, Codul Amenajării Teritoriului și Urbanismului și Construcțiilor – CATUC - este în dezbatere publică, iar după prevederile Planului Urbanistic General trebuie armonizate cu prevederile aprobate.

Numele și datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea și consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri

Persoanele interesate pot depune în scris, comentarii, observații și propuneri privind actualizarea Planului Urbanistic General  cu Regulamentul Local de Urbanism aferent al municipiului Miercurea-Ciuc și privind informațiile furnizate prin prezentul anunț pe adresa de e-mail [email protected] sau prin corespondență pe adresa Serviciului de Amenajarea Teritoriului și Urbanism: str. Mihail Sadoveanu, nr.4. până la data de 30.01.2023 prin completarea chestionarului accesibil la link-ul de mai jos:

https://tinyurl.com/3v5enm2y


Perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției, în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi;

Răspunsul le observațiile transmise se va comunica prin-un raport sinteză, publicat pe pagina proprie de internet www.szereda.ro și afișat la sediu, care va include argumentația preluării sau nepreluării propunerilor, în maximum 15 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor. Toate propunerile obținute și nevoile identificate în urma procesului de informare și consultare vor fi examinate și sintetizate și vor fi prezentate ca anexă la documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.

Anunt ro

Actualizarea Planului Urbanistic General include următoarele etape de consultare publică pentru perioada 2023 - 2026:
- Inițierea actualizării Planului General de Urbanism, achiziția publică a serviciilor de proiectare, aproximativ în perioada ianuarie - iunie 2023;          
- Elaborarea studiilor de fundamentare, după atribuirea contractului de prestări servicii, aproximativ în perioada octombrie și noiembrie 2023 respectiv elaborarea propunerilor privind Planul Urbanistic General, aproximativ în perioada noiembrie 2023 și iulie 2024;          
- Primirea observațiilor cu privire la propunerea de Planul Urbanistic General elaborat, aproximativ în perioada august - septembrie 2024;     
- Aprobarea Planului Urbanistic General, promulgarea proiectului de Hotărâre a Consiliului Local, aproximativ în perioada martie - aprilie 2026;          
- Publicarea și aplicarea Planul Urbanistic General adoptat.

Raport privind informarea şi consultarea publicului privind actualizarea Planului Urbanistic General  cu Regulamentul Local de Urbanism aferent al municipiului Miercurea-Ciuc  - Faza 0 – Etapa pregătitoare