ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022
DISPOZIŢIA Nr. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL MUNICIPIULUI
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Dispoziţia nr. 35 HOTĂRÂRE Nr.35/2016 privind numirea comisiei de evaluare a proiectelor privind programele sociale

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

MIERCUREA–CIUC

 

HOTĂRÂRE Nr.35/2016

 

privind numirea comisiei de evaluare a proiectelor privind programele sociale

 

 

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 ianuarie 2016;

Având în vedere Raportul nr. 62074/2016 al Biroului public de asistenţă socială, prin care se propune numirea comisiei de evaluare a proiectelor privind programele sociale

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:

- studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrare a domeniului public şi privat;

- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;

Având în vedere Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând:

- Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.32/2016 privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din Municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2016;

- Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.33/2016 privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din Municipiul Miercurea Ciuc” pe anul 2016.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a) pct.2, şi art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. (1) Se aprobă numirea Comisiei de evaluare a proiectelor privind programele sociale în anul 2016, în următoarea componenţă:

Preşedinte: -Füleki Zoltán - viceprimar

Membrii:

- Kirmájer Enikő - consilier local, secretar în Comisia de sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte

- Tőke Ervin - consilier local, membru în Comisia de sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte

- Máthé Tünde - consilier local, membru în Comisia de sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte

- Bokor Márton - consilier local, membru în Comisia de sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte

(2) Se aprobă numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a proiectelor privind programele sociale, co-finanţate din bugetul local în anul 2016, pe bază de concurs de proiecte, în următoarea componenţă:

 

Membrii :

- Antal Attila - viceprimar, cu atribuţii de primar

- Vitos Attila – preşedinte în Comisia de sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte

- Ţepeluş Marius - consilier local, membru în Comisia de sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte

Secretar: Biró Mária Edith din partea Biroului public de asistenţă socială.

(3) Cazurile de incompatibilitate în procesul de evaluare a proiectelor vor fi rezolvate în cadrul comisiei.

Art.2. Comisia menţionată la alineatul (1) din art. 1 va urmări atât realizarea programelor, cât şi decontarea cheltuielilor, prin Biroul public de asistenţă socială.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, cu atribuţii de primar, Antal Attila şi Biroul public de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:

a.) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;

b.) Viceprimarului Füleki Zoltán;

c.) Biroului public de asistenţă socială;

d.) Persoanelor menţionate la articolul 1.

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei

FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate - secretar

HIPPACH CHRISTIAN

 

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO