Csíkszereda http://szereda.ro/ Sat, 24 Oct 2020 15:47:32 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . VERSENYTÁRGYALÁS http://szereda.ro/hu/h/3/3063/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala versenyt&aacute;rgyal&aacute;st szervez 2020. november 11-&eacute;n, szerd&aacute;n, 12.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a Stadion utca 1&ndash;3. sz&aacute;m alatt tal&aacute;lhat&oacute; 421 m2-es ter&uuml;let b&eacute;rbead&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Indul&aacute;si &aacute;r: 7 lej /m2/&eacute;v. A tenderf&uuml;zet ig&eacute;nyelhető a salamonildiko@szereda.ro e-mail c&iacute;men &ndash; &aacute;ra 25,00 lej &ndash; amelynek &eacute;rt&eacute;ke a Mik&oacute;-v&aacute;rban műk&ouml;dő p&eacute;nzt&aacute;rban fizethető be.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k a 0266-315120/119 telefonsz&aacute;mon vagy a salamonildiko@szereda.ro email c&iacute;men k&eacute;rhető, illetve helysz&iacute;ni szeml&eacute;re is ugyanitt lehet bejelentkezni.</span></p> IT/Tech Fri, 16 Oct 2020 00:00:00 +0200 KÖZVITA http://szereda.ro/hu/h/3/3046/index a VÍZKEZELŐ ÉPÍTÉSE CSIBÁBAN ÉS SZÉCSENYBEN – övezeti rendezési tervvel kapcsolatosan<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a Harv&iacute;z Rt. kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l v&iacute;zkezelő &eacute;p&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l, a Hargita megye iv&oacute;v&iacute;z- &eacute;s csatornah&aacute;l&oacute;zat&aacute;t fejlesztő region&aacute;lis terv keret&eacute;ben. A k&ouml;zvit&aacute;r&aacute;ra 2020. okt&oacute;ber 8-&aacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;kon, 17.00 &oacute;rakor ker&uuml;l sor Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak 102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.&nbsp;</span></p> IT/Tech Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0200 KÖRNYEZETVÉDELMI HIRDETÉS http://szereda.ro/hu/h/3/3043/index „A Gál Sándor szobor környékének rendezése parkírozóval és sétányokkal” című tervhez<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata (Cs&iacute;kszereda, V&aacute;r t&eacute;r 1. sz.) &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy beny&uacute;jtotta a Hargita Megyei K&ouml;rnyezetv&eacute;delmi &Uuml;gyn&ouml;ks&eacute;ghez a <strong>&bdquo;A G&aacute;l S&aacute;ndor szobor k&ouml;rny&eacute;k&eacute;nek rendez&eacute;se park&iacute;roz&oacute;val &eacute;s s&eacute;t&aacute;nyokkal&rdquo;</strong> megnevez&eacute;sű terv&eacute;t a k&ouml;rnyezetv&eacute;delmi beleegyez&eacute;s elnyer&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.</span></p> IT/Tech Fri, 02 Oct 2020 00:00:00 +0200 OKTÓBERI LŐGYAKORLAT http://szereda.ro/hu/h/3/3042/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 01101 Katonai Egys&eacute;g t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint okt&oacute;berben a k&ouml;vetkező napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Sz&eacute;cseny-patak, Zs&ouml;g&ouml;df&uuml;rdő k&ouml;r&uuml;li ter&uuml;leteken:</span></p> IT/Tech Thu, 01 Oct 2020 00:00:00 +0200 LAKOSSÁGI FÓRUM – A NAGY ISTVÁN SÉTÁNY RENDEZÉSE http://szereda.ro/hu/h/3/3024/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala <strong>2020. szeptember </strong><strong>24</strong><strong>-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 17.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</strong> lakoss&aacute;gi f&oacute;rumot szervez a <strong>Szakszervezetek Művelőd&eacute;si H&aacute;z&aacute;ban</strong> (Szabads&aacute;g t&eacute;r 1. sz&aacute;m), a Nagy Istv&aacute;n s&eacute;t&aacute;ny parkol&oacute;inak &eacute;s z&ouml;ld &ouml;vezeteinek fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; megval&oacute;s&iacute;that&oacute;s&aacute;gi tanulm&aacute;ny bemutat&aacute;s&aacute;ra. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A lak&oacute;negyedben &eacute;lők &iacute;gy megismerhetik a fel&uacute;j&iacute;t&aacute;si elk&eacute;pzel&eacute;seket, ugyanakkor &eacute;szrev&eacute;teleiket, v&eacute;lem&eacute;ny&uuml;ket is megfogalmazhatj&aacute;k.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A f&oacute;rumon jelen lesz a Proiect Consulting c&eacute;g k&eacute;pviselet&eacute;ben Luk&aacute;cs P&eacute;ter tervező.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="uploaded/tiny/files/01.1_incadrare_in_localitate.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">&Aacute;ttekintő helysz&iacute;nrajz</span></a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="uploaded/tiny/files/plan_ni_v1.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">Helysz&iacute;nrajz &ndash; javaslat</span></a></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">2020. szeptember 17.</span></p> IT/Tech Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 +0200 KÖZVITA http://szereda.ro/hu/h/3/3018/index a LIDL SZUPERMARKET építésére vonatkozó területrendezési tervvel kapcsolatosan, Csíkszereda, Testvériség sugárút 7. szám<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a Sugar Invest Kft. kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l Lidl szupermarket &eacute;p&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l. A k&ouml;zvit&aacute;ra&nbsp;<strong>2020. </strong><strong>szeptember</strong><strong> 1</strong><strong>7</strong><strong>-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n, 17.00 &oacute;rakor</strong>&nbsp;ker&uuml;l sor a polg&aacute;rmesteri hivatal 102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="#!hu/h1/3/2975/lidl-szupermarket-epitese--ovezeti-rendezesi-terv-puz.html" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">A tervdokument&aacute;ci&oacute; megtekinthető itt.</span></a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">T&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s&eacute;rt felelős szem&eacute;ly: Ol&aacute;h M&oacute;nika &ndash; V&aacute;r t&eacute;r 1. sz&aacute;m, Cs&iacute;kszereda; tel.: 0266 315 120 / 193; e-mail: olahmonika@szereda.ro.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12px;"><a href="uploaded/tiny/files/raspuns_observatii.pdf" target="_blank">FRISS&Iacute;T&Eacute;S: Az &eacute;szrev&eacute;telekre adott v&aacute;laszok megtekinthetőek itt. </a></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">2020. szeptember 14.</span></p> IT/Tech Mon, 14 Sep 2020 00:00:00 +0200 BELTELKESÍTÉS ÉS VÍZKEZELŐ ÉPÍTÉSE CSIBÁBAN ÉS SZÉCSENYBEN http://szereda.ro/hu/h/3/3010/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a Harv&iacute;z Rt.-nek a Hargita megye iv&oacute;v&iacute;z- &eacute;s csatornah&aacute;l&oacute;zat&aacute;t fejlesztő region&aacute;lis terv megnevez&eacute;sű projektj&eacute;nek keret&eacute;ben &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv (PUZ) k&eacute;sz&uuml;l beltelkes&iacute;t&eacute;s &eacute;s v&iacute;zkezelő &eacute;p&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l, Csib&aacute;ban &eacute;s Sz&eacute;csenyben.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12px;">A tervdokument&aacute;ci&oacute; megtekinthető itt:<span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/00_cu.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">ter&uuml;letrendez&eacute;si bizonylat</span></a></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/01_aviz_de_oportunitate.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;">c&eacute;lszerűs&eacute;gi j&oacute;v&aacute;hagy&aacute;s</span></span></a></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/memoriu+rlu.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">műle&iacute;r&aacute;s &eacute;s &aacute;ltal&aacute;nos szab&aacute;lyz&oacute;</span></a></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/a-01_plan_de_amplasament.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;"><span lang="hu-HU">&aacute;</span><span lang="hu-HU">ltal&aacute;nos helysz&iacute;nrajz</span></span></a></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Csiba:</strong><br /></span></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/25_-_plan_de_incadrare_in_zona_ciba.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">&aacute;t<span lang="hu-HU">tekintő helysz&iacute;nrajz</span></span></a></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;" lang="hu-HU"><a href="uploaded/tiny/files/26_-_situatia_existenta_ciba.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">megl&eacute;vő helysz&iacute;nrajz</span></a></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;" lang="hu-HU"><a href="uploaded/tiny/files/27_-_reglementari_urbanistice_si_edilitare_ciba.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">szab&aacute;lyz&oacute;</span></a></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;" lang="hu-HU">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;"><strong>Sz&eacute;cseny:</strong><br /></span></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/29_-_plan_de_incadrare_szecseny.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">&aacute;t<span lang="hu-HU">tekintő helysz&iacute;nrajz</span></span></a></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;" lang="hu-HU"><a href="uploaded/tiny/files/30_-_situatia_existenta_szecseny.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">megl&eacute;vő helysz&iacute;nrajz</span></a></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;" lang="hu-HU"><a href="uploaded/tiny/files/31_-_reglementari_urbanistice_si_edilitare_szecseny.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">szab&aacute;lyz&oacute;</span></a></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: justify;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12px;">Tan&aacute;csad&aacute;s&eacute;rt &eacute;s t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s&eacute;rt felelős szem&eacute;ly: </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Ol&aacute;h M&oacute;nika &ndash; V&aacute;r t&eacute;r 1. sz&aacute;m, Cs&iacute;kszereda; te.: 0266 315 120 / 193; e-mail: olahmonika@szereda.ro.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Javaslatok lead&aacute;s&aacute;nak hat&aacute;rideje:<strong> 2020. okt&oacute;ber 2</strong>.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A javaslatok sz&uuml;ks&eacute;gesek a kivitelez&eacute;si elv&aacute;r&aacute;sok meghat&aacute;roz&aacute;s&aacute;hoz.</span></p> IT/Tech Tue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0200 RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV (PUD) LAKÓHÁZ ÉPÍTÉSE CÉLJÁBÓL http://szereda.ro/hu/h/3/3005/index &nbsp;<p class="western" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a Rem&eacute;ny utca 6. sz&aacute;mot &eacute;rintő, Bersz&aacute;n Elvira &aacute;ltal kezdem&eacute;nyezett rendez&eacute;si terv az &ouml;nkorm&aacute;nyzati test&uuml;let szeptember 29-i soros &uuml;l&eacute;s&eacute;n napirendre ker&uuml;l.</span></p> IT/Tech Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV (PUD ) APARTMAN TÍPUSÚ SZÁLLÁS LÉTREHOZÁSA CÉLJÁBÓL http://szereda.ro/hu/h/3/3003/index &nbsp;<p class="western" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a Taploca utca 13. sz&aacute;mot &eacute;rintő, a Rom&aacute;niai Magyar Pedag&oacute;gusok Sz&ouml;vets&eacute;ge &aacute;ltal kezdem&eacute;nyezett rendez&eacute;si terv az &ouml;nkorm&aacute;nyzati test&uuml;let szeptember 29-i rendes &uuml;l&eacute;s&eacute;n napirendre ker&uuml;l.</span></p> IT/Tech Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 SZEPTEMBERI LŐGYAKORLAT http://szereda.ro/hu/h/3/2999/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 01101 Katonai Egys&eacute;g t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint j&uacute;liusban a k&ouml;vetkező napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Sz&eacute;cseny-patak, Zs&ouml;g&ouml;df&uuml;rdő k&ouml;r&uuml;li ter&uuml;leteken:</span></p> IT/Tech Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 LIDL SZUPERMARKET építése – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV (PUZ) http://szereda.ro/hu/h/3/2975/index Testvériség sugárút 7. szám, a városi rendőrséggel szemben<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a Sugar Invest Kft. kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l LIDL SZUPERMARKET &eacute;p&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12px;">A tervdokument&aacute;ci&oacute; megtekinthető itt:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/memoriu_puz.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">&Aacute;ltal&aacute;nos műle&iacute;r&aacute;s</span></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/rlu_puz.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">Helyi urbanisztikai szab&aacute;lyz&oacute;</span></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/00_incadrarea_in_teritoriu.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">&Aacute;ttekintő rajz</span></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/01_situatia_existenta.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">Helysz&iacute;nrajz</span></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/02_reglementari_urbanistice_-_zonificare.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">Szab&aacute;lyoz&aacute;si rajz</span></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/02.1_propunere_de_ilustrare_urbanistica_-_plan_parter.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">Javaslat - f&ouml;ldszint</span></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/02.2_propunere_de_ilustrare_urbanistica_-_plan_etaj.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">Javaslat - emelet</span></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Tan&aacute;csad&aacute;s&eacute;rt &eacute;s t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s&eacute;rt felelős szem&eacute;ly: Ol&aacute;h M&oacute;nika, tel.: 0266 315 120/ 193, e-mail: olahmonika@szereda.ro.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Javaslatok lead&aacute;s&aacute;nak hat&aacute;rideje: 2020. szeptember 11.&nbsp; A javaslatok sz&uuml;ks&eacute;gesek a kivitelez&eacute;si elv&aacute;r&aacute;sok meghat&aacute;roz&aacute;s&aacute;hoz.</span></p> IT/Tech Wed, 12 Aug 2020 00:00:00 +0200 RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV (PUD) HÁROMLAKRÉSZES PANZIÓ ÉPÍTÉSE CÉLJÁBÓL http://szereda.ro/hu/h/3/2923/index &nbsp;<p class="western" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az Eastside Kft. &aacute;ltal kezdem&eacute;nyezett, Jegeny&eacute;k utca 22. sz&aacute;mot &eacute;rintő rendez&eacute;si terv az &ouml;nkorm&aacute;nyzati test&uuml;let j&uacute;lius 31-i soros &uuml;l&eacute;s&eacute;n napirendre ker&uuml;l.</span></p> <p class="western" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A tervdokument&aacute;ci&oacute; megtekinthető a v&aacute;ros honlapj&aacute;n. Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k a 0266&ndash;315120/193-as telefonsz&aacute;mon, illetve a olahmonika@szereda.ro e-mail c&iacute;men ig&eacute;nyelhetők.</span></p> <p class="western" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az &eacute;szrev&eacute;telek, javaslatok lead&aacute;s&aacute;nak hat&aacute;rideje: <strong>2020. j&uacute;lius 17</strong>.</span></p> <p class="western" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><br /></span></p> <p class="western" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><strong>A tervdokument&aacute;ci&oacute;:</strong></span></p> <p class="western" style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/01_cu.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">urbanisztikai bizonylat</span></a></p> <p class="western" style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/02_memoriu_tehnic_compressed.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">műszaki le&iacute;r&aacute;s</span></a></p> <p class="western" style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/a-01_situatia_existenta.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">helysz&iacute;nrajz 1</span></a></p> <p class="western" style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/a-02_situatia_existenta.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">ter&uuml;letazonos&iacute;t&aacute;si rajz</span></a></p> <p class="western" style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/a-03_reglementari.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">szab&aacute;lyz&oacute;</span></a></p> <p class="western" style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/a-04_reglementari_edilitare.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">k&ouml;zműszab&aacute;lyz&oacute;</span></a></p> IT/Tech Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200 ELŐZETES ÉRTESÍTÉS http://szereda.ro/hu/h/3/2914/index A parcellázási terv és a hozzá tartozó névsor kifüggesztéséről<p class="Antet" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az 1996/7-es kataszteri t&ouml;rv&eacute;ny 40-es cikkely&eacute;nek a (7)-es &eacute;s a (10)-es bekezd&eacute;se &eacute;rtelm&eacute;ben a nyilv&aacute;noss&aacute;g t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l kif&uuml;ggesztj&uuml;k a Cs&iacute;kszereda k&ouml;zigazgat&aacute;si ter&uuml;let&eacute;n tal&aacute;lhat&oacute; 31-es &eacute;s 38-as sz&aacute;m&uacute; dűlők parcell&aacute;z&aacute;si terv&eacute;t &ndash; amely a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal &aacute;tv&eacute;telezett &ndash; a hozz&aacute; tartoz&oacute; n&eacute;vsorral egy&uuml;tt.</span></p> <p class="Antet" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A terv &eacute;s a n&eacute;vsor 60 napon &aacute;t megtekinthető Cs&iacute;kszeredai Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;ban, illetve a hivatal honlapj&aacute;n (www.szereda.ro).</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="uploaded/tiny/files/anunt_prealabil.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">&Eacute;rtes&iacute;t&eacute;s</span></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">31-es sz&aacute;m&uacute; dűlő: <a href="uploaded/tiny/files/t31.pdf" target="_blank">parcell&aacute;l&aacute;zi terv</a>; <a href="uploaded/tiny/files/tabel_t31.pdf" target="_blank">n&eacute;vsor</a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">38-as sz&aacute;m&uacute; dűlő: <a href="uploaded/tiny/files/t38.pdf" target="_blank">parcell&aacute;z&aacute;si terv</a><span style="font-size: 12px;">; <a href="uploaded/tiny/files/tabel_t38.pdf" target="_blank">n&eacute;vsor</a></span></span></p> IT/Tech Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 +0200 JÚLIUSI LŐGYAKORLAT http://szereda.ro/hu/h/3/2905/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 01101 Katonai Egys&eacute;g t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint j&uacute;liusban a k&ouml;vetkező napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Sz&eacute;cseny-patak, Zs&ouml;g&ouml;df&uuml;rdő k&ouml;r&uuml;li ter&uuml;leteken:</span></p> IT/Tech Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 KÖZVITA A NAGYRÉT ÖVEZETI RENDEZÉSI TERVÉVEL KAPCSOLATOSAN http://szereda.ro/hu/h/3/2895/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az &ouml;nkorm&aacute;nyzat kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Nagyr&eacute;t &ouml;vezetben. A k&ouml;zvit&aacute;ra <strong>2020. j&uacute;lius 16-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;kon, 17.00 &oacute;rakor</strong> ker&uuml;l sor a polg&aacute;rmesteri hivatal 102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Wed, 24 Jun 2020 00:00:00 +0200 KÖZVITA A NYUGATI IPARI ÖVEZET RENDEZÉSI TERVÉVEL (PUZ) KAPCSOLATOSAN http://szereda.ro/hu/h/3/2893/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az &ouml;nkorm&aacute;nyzat kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a nyugati ipari &ouml;vezetben. A k&ouml;zvit&aacute;ra <strong>2020. j&uacute;lius 14-&eacute;n, kedden, 17.00 &oacute;rakor</strong> ker&uuml;l sor a polg&aacute;rmesteri hivatal 102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Wed, 24 Jun 2020 00:00:00 +0200 SZÉK II UTCA FELÚJÍTÁSA http://szereda.ro/hu/h/3/2888/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a Sz&eacute;k II utca fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sa megnevez&eacute;sű k&ouml;zhaszn&uacute; munka kisaj&aacute;t&iacute;t&aacute;si folyos&oacute;j&aacute;ban tal&aacute;lhat&oacute; ingatlan&nbsp; kisaj&aacute;t&iacute;t&aacute;si folyasmat&aacute;nak elind&iacute;t&aacute;s&aacute;t a j&uacute;nius 26-&aacute;n 12.00 &oacute;rakor kezdődő &ouml;nkorm&aacute;nyzati &uuml;l&eacute;s napirendj&eacute;re tűzik.</span></p> IT/Tech Thu, 11 Jun 2020 00:00:00 +0200 MÁJUSI LŐGYAKORLAT http://szereda.ro/hu/h/3/2862/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 01101 Katonai Egys&eacute;g t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint m&aacute;jusban a k&ouml;vetkező napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Sz&eacute;cseny-patak, Zs&ouml;g&ouml;df&uuml;rdő k&ouml;r&uuml;li ter&uuml;leteken:</span></p> IT/Tech Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0200 FELHÍVÁS http://szereda.ro/hu/h/3/2925/index Mozivetítő a Csíki Moziba <p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala a Cs&iacute;ki Mozi mozi műk&ouml;dtetőjek&eacute;nt olyan &eacute;rdeklődő szem&eacute;ly jelentkez&eacute;s&eacute;t v&aacute;rja, akik leendő munkat&aacute;rsk&eacute;nt r&eacute;szt venne a mozi saj&aacute;tos programjainak megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;ban, a vet&iacute;t&eacute;s lebonyol&iacute;t&aacute;s&aacute;ban, a vet&iacute;tőberendez&eacute;s műk&ouml;dtet&eacute;s&eacute;ben.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 15 May 2020 00:00:00 +0200 VÁRJUK AZ ŐSTERMELŐK JELENTKEZÉSÉT! http://szereda.ro/hu/h/3/2852/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A sz&uuml;ks&eacute;g&aacute;llapot felold&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően Cs&iacute;kszereda is helyet biztos&iacute;t az őstermelők sz&aacute;m&aacute;ra a z&ouml;lds&eacute;gek, gy&uuml;m&ouml;lcs&ouml;k &eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;s&eacute;ben. A polg&aacute;rmesteri hivatal &ndash; a megyei tan&aacute;ccsal egy&uuml;ttműk&ouml;dve &ndash; az Erőss Zsolt Ar&eacute;na parkol&oacute;j&aacute;ban mintegy 40 standot &aacute;ll&iacute;t fel. Az ideiglenes piac m&aacute;jus m&aacute;sodik fel&eacute;ben a szerdai napokon, j&uacute;niust&oacute;l augusztus v&eacute;g&eacute;ig pedig h&eacute;tfőn, szerd&aacute;n &eacute;s p&eacute;nteken fog műk&ouml;dni 9.00 &eacute;s 18.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> IT/Tech Thu, 14 May 2020 00:00:00 +0200