ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 43 H O T Ă R Â R E A Nr. 43 / 2005 privind aprobarea asocierii cu Asociaţia Sportivă ”PITEK SNOWBOARD A-TEAM” Miercurea – Ciuc, în vederea realizării Skate – parcului, situat în municipi

    Consiliul Local al Municipiului Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 23 martie 2005,

    Având în vedere Raportul  Serviciului de Administrare a Domeniului şi Patrimoniului Public, Servicii Publice;

    Avizat favorabil de  comisiile:

-  servicii publice şi comerţ şi relaţii cu cetăţenii;

                    -  pentru  administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor .

    Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia;

    În temeiul art. 38 alineatul (2),  litera ”x”, art. 46 şi art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările uletrioare;

 

                                        HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.1  Se aprobă asocierea cu Asociaţia Sportivă ” Pitek Snowboard A-Team”, în vederea realizării Skate – parcului, situat în municipiul Miercurea – Ciuc, Str. Petőfi, Nr. 37.

    Art.2   Contractul de asociere va fi prezentat consiliului local  până la 30 mai 2005.

    Art.3   Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Miercurea - Ciuc, prin Serviciul de Administrare a Domeniului şi Patrimoniului Public, Servicii Publice.

    Art.4   Prezenta hotărâre se comunică:

          a). Prefectului Judeţului Harghita; 

          b). Asociaţiei Sportive ”Pitek Snowboard A – Team”

          c). Serviciului de Administrare a Domeniului  şi Patrimoniului Public, Servicii Publice

 

     Miercurea – Ciuc, la 23 martie 2005.

 

 

                                        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI ,

                                    KURCSAKOVSZKI NICOLINA

 

                                        Contrasemnează -  secretar

                                              Paizs Gyöngyi Juliánna

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO