ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 42 H O T Ă R Â R E A Nr. 42 / 2005 privind includerea în patrimoniul privat al terenului situat pe strada Pictor Nagy Imre nr. 79 din municipiul Miercurea-Ciuc

            Consiliul Local al municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 23 martie 2005;

            Având în vedere art. 4  din Legea nr.213/1998  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Avizat favorabil de  comisia :

-         pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice respectiv drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

          În temeiul art.38, alineatul (2), litera ,,f,, art.46 alinatele (1) şi (2)  şi art. 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art. 1 Se constată că terenul în suprafaţă de 5.895 mp situat în municipiul Miercurea-Ciuc strada Pictor Nagy Imre nr.79, identificat prin carte funciară nr.5061-Jigodin nr. topografic al parcelei nr.2872 constituie domeniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc.

          Art. 2 Se revocă atribuirea în folosinţă veşnică a terenului mai sus amintit acordată în favoarea D.R.D.P. Braşov – S.D.N. Miercurea-Ciuc prin Hotărârea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Miercurea-Ciuc nr. 48/1958.

          Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Serviciul financiar contabil.

          Art. 4 Prezenta  hotărâre se comunică :

a)  Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

c)      Serviciului financiar - contabil;

Miercurea-Ciuc, 23 martie  2005.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

KURCSAKOVSZKI NICOLINA

 

                          Contrasemnează -  secretar

                                                                                     Paizs  Gyöngyi Juliánna

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO