ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 41 H O T Ă R Â R E A Nr.41 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan pe

       Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 23 martie 2005;

       Având în vedere Raportul prezentat de Compartimentul comunitar pentru cadastru şi  agricultură ;

       Avizat favorabil de   comisia:

    -  pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţenilor  ;

      Având în vedere prevederile art.36  din Legea nr.18 / 1991 privind fondul  funciar;

      In temeiul prevederilor  art.38, alineatul (2), litera „ f „  precum şi art. 46 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 

                                                   H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 Art.1 Se propune  reconstituirea  dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane, persoanelor îndreptăţite conform  Anexei nr.1,  care  face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Miercurea - Ciuc şi  Compartimentul  comunitar pentru cadastru şi  agricultură din cadrul Primăriei municipiului  Miercurea - Ciuc.

 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :

a)      Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Compartimentului comunitar pentru cadastru şi agricultură.

c)      Persoanei interesate.

 

Miercurea-Ciuc, 23 martie 2005.

 

 

                                                 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

                                                KURCSAKOVSZKI NICOLINA

                

                                                                               Contrasemnează - secretar 

                                                                   Paizs  Gyöngyi Juliánna

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL   MUNICIPAL               Anexă la Hotărârea  nr. 41 din

MIERCUREA - CIUC                                              din 23 martie 2005

             

 

 

TABEL NOMINAL

 

cu persoanele care solicită reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane conform art.nr.36 din Legea nr.18/1991 republicată

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi

prenumele

Adresa

Locul situării

Imobilului

Supra-

faţa solicitată

    mp.

Supra-

faţa

atribuită

    mp.

Supra-

faţa dovedită

cu acte

   mp

Temei

legal

1.

Gecző László

M-Ciuc

Str.Kájoni János nr. 113

M-Ciuc

Str.Kájoni János nr. 113

    125

    125

  125

Cump.

1974

 

       Miercurea – Ciuc, 23 martie 2005.

 

 

                                          PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

                                      KURCSAKOVSZKI NICOLINA

 

 

                                                                             Contrasemnează – secretar

                                                                                 Paizs Gyöngyi Juliánna

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO