ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 40 H O T Ă R Â R E A Nr. 40 / 2005 privind prelungirea programului de ocupare temporară a forţei de muncă pentru lucrări şi servicii de natură a contribui la dezvoltarea locală, aprobat prin Hotărârea nr. 141 / 2004

Consiliul Local Municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 23 martie 2005 ;

            Văzând Raportul al Direcţiei de asistenţă socială privind prelungirea programului de ocupare temporară a forţei de muncă pentru lucrări şi servicii de natură a contribui la dezvoltarea locală, aprobat prin Hotărârea nr. 141 / 2004 ;

Avizat favorabil de  comisiile:

-          pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-          pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;

-          de studii , prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat , agricultură;

-          de  servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii.

            Având în vedere:

-          prevederile art. 78, 79 din Legea nr. 76/2002 modificată şi adăugită, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

-          prevederile HG 174/2002 modificată, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002;

-          prevederile HG 377/2002 modificată, privind aprobarea procedurilor de aplicare a măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă ;

-          adresa nr. 11.896/22.07.2004. a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita ;

În temeiul prevederilor Hotărârii nr. 141 / 2004 şi 169 / 2004 a Consiliului Local Municipal Miercurea - Ciuc, precum şi  art. 38, alineatul (3), şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.  Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 141 / 2004, modificată prin Hotărârea nr. 169 / 2004, care va avea următorul cuprins :

 

        Se  prelungeşte programul de ocupare temporară a forţei de muncă, expirat la 31 martie 2005, pe perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2005, pentru efectuarea următoarelor lucrări şi servicii :

-          salubrizare;

-          deszăpezire;

-          întreţinere şi reparaţii infrastructură;

-          întreţineri locuri publice

-          servicii sociale de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor şi persoanelor vârstnici.             

 

 

          Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri se însărcinează  primarul munic0piului Miercurea – Ciuc şi Direcţia  de asistenţă socială.

 

     Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică:

-          Prefectului Judeţului Harghita;

-          Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita;

-          Direcţiei pentru administrarea domeniului public din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea – Ciuc. Direcţiei de asistenţă socială a Consiliului local municipal Miercurea Ciuc;

-          societăţilor furnizoare de servicii contractate.

 

 

Miercurea – Ciuc, 23 martie 2005.

 

 

                           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                               ss. KURCSAKOVSZKI NICOLINA

 

 

                                                                      Contrasemnează – secretar,

                                                                                              Paizs Gyöngyi Juliánna

 

                            - pentru conformitate -

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO