ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 39 H O T Ă R Â R E A NR. 39 / 2005 privind modificarea Statutului Editurii CSÍKSZEREDA, respectiv aprobarea unor măsuri administrative

Consiliul local municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 23 martie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 5304/2005 al Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor;

Avizat favorabil  de comisiile:

– pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

– pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi relaţii cu oraşe înfrăţite;

În temeiul Hotărârii nr. 19/2003 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc privind înfiinţarea “Editurii CSÍKSZEREDA “ a Primăriei  Municipiului Miercurea – Ciuc.

În temeiul prevederilor art. 38, alineatul 2, literele „i” şi „n”, precum şi art. 46. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

       Art. 1. Se modifică articolele 4, 6, 8 şi 9 din Statutului Editurii „CSÍKSZEREDA”, aprobat prin Hotărârea nr. 19/2003 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, după cum urmează:

(1) Art. 4 va avea următorul cuprins:

       ”Editura „CSÍKSZEREDA” este instituţie publică, având drept obiect de activitate redactarea, editarea şi difuzarea diferitelor documente, cărţi şi publicaţii ale Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc şi a Primăriei Miercurea-Ciuc şi ale altor instituţii din municipiu sau judeţ, precum şi organizarea şi găzduirea evenimentelor culturale ale Primăriei Miercurea-Ciuc în condiţiile legii.”

(2) Alineatul 5 din art. 6 va avea următorul cuprins:

            ” - numirea, pe o perioadă de patru ani, a consiliului de administraţie, al preşedintelui şi a Cenzorului;”

(3) Art. 8 va avea următorul cuprins:

     Preşedintele instituţiei îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie; reprezintă instituţia în relaţii cu terţii – organe de stat, organizaţii sociale, culturale, economice, fundaţii şi asociaţii, cu alte instituţii de profil, ori alte persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate.

(4) Art. 9 va avea următorul cuprins:

     Cenzorul este numit de Consiliul Local Municipal pe o perioadă de patru ani, este expert contabil sau contabil autorizat. Cenzorul are competenţa de a verifica documentele financiar-contabile ale instituţiei, exercită verificarea activităţii cel puţin odată pe an, întocmind în acest sens un raport care va fi înaintat Consiliului Local.”

 

Art. 2. Se aprobă următoarele măsuri administrative:

(1)   Numirea domnului viceprimar Antal Attila ca preşedinte a Editurii CSÍKSZEREDA.

(2)   Numirea Cenzorului Editurii CSÍKSZEREDA în persoana domnului Fülöp Árpád, contabil autorizat cu studii superioare.

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Antal Attila prin Biroul de integrare europeană şi managementul proiectelor.

 

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică:

a) Prefectului Judeţului Harghita

b) Viceprimarului Antal Attila

c) Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor din cadrul Primăriei municipiului Miercurea - Ciuc.

 

Miercurea - Ciuc, 23 martie 2005.

                         

                               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                KURCSAKOVSZKI NICOLINA

 

                                                                                          Contrasemnează - secretar

                                                                                          PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

                                                            Anexa la Hotărârea nr. 39/23 martie 2005

 

 

Statutul REACTUALIZAT AL

Editurii CSÍKSZEREDA din municipiul miercurea-ciuc

 

 

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

 

Art. 1. Editura Csíkszereda este înfiinţat în baza Hotărârii nr.19 /2003 a Consiliului local Miercurea-Ciuc, în conformitate cu art. 38, alineatul 2, litera „i”şi „n”, precum şi art. 46. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Editura Csíkszereda este instituţie publică, în subordinea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc.

Art. 2. Instituţia are denumirea de EDITURA CSÍKSZEREDA, cu sediul în Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, P-ţa Cetăţii nr. 1., cu personalitate juridică.

Art. 3. Instituţia este înfiinţată pe durată nelimitată.

 

 

CAPITOLUL II. Scopul instituţiei

 

Art 4. Editura „CSÍKSZEREDA” este instituţie publică, având drept obiect de activitate redactarea, editarea şi difuzarea diferitelor cărţi şi publicaţii şi al revistei „Csíkszeredai Panoráma”, precum şi editarea diferitelor documente şi publicaţii periodice ale Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc şi a Primăriei Miercurea-Ciuc şi ale altor instituţii din municipiu sau judeţ, precum şi organizarea şi găzduirea evenimentelor culturale ale Primăriei Miercurea-Ciuc în condiţiile legii.

 

 

CAPITOLUL III. Patrimoniul instituţiei

 

Art. 5. Patrimoniul instituţiei se formează din:

– venituri obţinute din bugetul local;

– contribuţii băneşti ale donatorilor din ţară şi străinătate şi foloasele acestora;

– bunuri mobile şi imobile transmise de către cei menţionaţi mai sus;

– creanţele băneşti cedate instituţiei de către cei arătaţi mai sus;

– fructele cedate pe orice durată a unor bunuri mobile şi imobile de către cei arătaţi mai sus;

– sumele încasate din difuzarea propriilor publicaţii;

– sumele încasate din valorificarea bunurilor drepturilor cedate instituţiei;

– sumele de bani provenite din colecte publice;

– sume de bani, bunuri, valori şi drepturi dobândite din orice sursă permisă de lege

 

 

CAPITOLUL IV. Organele de conducere ale instituţiei

 

Art 6. Consiliul local este organul suprem de conducere al instituţiei, hotărând în probleme fundamentale cum ar fi:

- aprobarea bilanţului contabil şi a bugetului de venituri şi cheltuieli;

- aprobarea dării de seamă anuale asupra activităţii consiliului de administraţie;

- modificarea statutului;

- aprobarea dizolvării instituţiei;

- numirea, pe o perioadă de patru ani, a consiliului de administraţie, al preşedintelui şi al cenzorului;

- controlarea activităţii organelor de mai sus;

- orice alte atribuţii care nu sunt date în competenţa altor organe prin lege sau statut.

 

Art.7. Consiliul de administraţie

Consiliul de administraţie este format din cinci persoane: preşedinte şi patru membrii.

Din consiliul de administraţie, în mod obligatoriu, vor face parte doi reprezentanţi ai consiliului local şi un reprezentant al primăriei;

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

- reprezintă – prin preşedinte – instituţia în toate actele vieţii sale juridice, în acest sens încheind acte juridice, inclusiv acceptarea de donaţii, indicând scopul precis al utilizării lor;

- stabileşte programul anual de activitate;

- aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare;

- aprobă organigrama şi statul de funcţiuni;

- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli anual şi prezintă spre aprobare consiliului local municipal;

- supune anual aprobării consiliului local raportul cu privire la activitatea instituţiei, bilanţul contabil pentru anul precedent, precum şi programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;

- hotărăşte asupra utilizării fondurilor instituţiei;

- hotărăşte asupra colaborării cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate;

- orice alte atribuţii care prin lege sau statut nu sunt date în competenţa altor organe;

- consiliul de administraţie se întruneşte anual, iar în cazuri excepţionale şi în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui;

- hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea absolută de voturi.

 

Art. 8. Preşedintele

Preşedintele instituţiei îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie; reprezintă instituţia în relaţii cu terţii – organe de stat, organizaţii sociale, culturale, economice, fundaţii şi asociaţii, cu alte instituţii de profil, ori alte persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate.

 

Art. 9. Cenzorul

Cenzorul este numit de Consiliul Local Municipal pe o perioadă de patru ani, este expert contabil sau contabil autorizat. Cenzorul are competenţa de a verifica documentele financiar-contabile ale instituţiei, exercită verificarea activităţii cel puţin odată pe an, întocmind în acest sens un raport care va fi înaintat Consiliului Local.

 

CAPITOLUL V. Funcţionarea instituţiei

 

Art.10. Structura organizatorică, sarcinile pentru realizarea scopului instituţiei, drepturile şi obligaţiile personalului din subordine, regulile de conduită şi de disciplină, sancţiunile ce se aplică, alte probleme de ordine interioară vor fi stabilite printr-un „Regulament interior” aprobat de consiliul de administraţie.

Art. 11. Instituţia poate avea angajaţi proprii cu respectarea prevederilor Codului muncii şi a regimului de asigurări sociale.

 

CAPITOLUL VI. Dispoziţii finale

 

Art. 12. Încetarea personalităţii juridice a instituţiei are loc în următoarele cazuri:

- prin hotărârea consiliului local;

- când scopul ei nu poate fi îndeplinit;

- în alte cazuri prevăzute de lege.

După dizolvare instituţia va fi lichidată, procedura care se va realiza de consiliul de administraţie ori persoanele numite de consiliul local;

Activul rămas după lichidare va fi folosit pentru scopurile stabilite de consiliul local.

 

 

Miercurea Ciuc, 23 martie 2005.

              

Preşedintele şedinţei                                          Contrasemnează secretar,

 

Kurcsakovszki Nicolina                                                 Paizs Gyöngyi Juliánna

 

 

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO