ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 38 H O T Ă R Â R E A Nr. 38 / 2005 pentru completarea Hotărârii nr. 15 / 2005 privind înfiinţarea Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoane

        Consiliul Local al Municipiului Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară  din 23 martie  2005;

       Având în vedere Raportul nr. 6284 / 2005 al Serviciului public comunitar local de  evidenţă a persoanelor  prin care se propune completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor ;

       Văzând  prevederile art. 4,  alineatele (1-3) din Hotărârea Guvernului nr. 2104 / 2004, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului  de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, precum şi  art. 1, alineatul (1) al  Ordonanţei Guvernului nr. 84 / 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu  modificări şi completări prin Legea nr. 372 / 2002, precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 / 2004;

        Văzând  Avizul Inspectoratului Naţional Pentru  Evidenţa Persoanelor Bucureşti

             Nr. 197893 din 17 februarie 2005;

         Avizat favorabil de  comisia  :

-         pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice respectiv drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

          Proiectul de hotărâre a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei timp de 30 de zile, conform art. 6 alineatele (1) şi (2) din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţe decizională în administraţia publică.

           În temeiul prevederilor art. 38,  alineatul (2), litera  “i” , precum şi art. 46  din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art. 1  Se aprobă completarea  Hotărârii  nr. 15 / 2005 privind înfiinţarea  Serviciului                   public comunitar local de  evidenţă a persoanelor în cadrul aparatului propriu al  Consiliului Local  al Municipiului  MIERCUREA – CIUC,  referitor la Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestui serviciu, în felul următor :

-         la art. 18, după litera c) se introduc literele d) – k), după cum urmează:

d)      Asigură înregistrarea intrării / ieşirii tuturor documentelor şi clasarea  acestora  în vederea arhivării acestora;

e) Repartizează  corespondenţa, o predă după executarea operaţiunilor de  

     înregistrare în registrele special destinate;

f) Expediază corespondenţa;

g) Organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a

     cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

h) Asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea

    acestora în termenul legal;

i) Centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de

    îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile   

    comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic ;

j)        Transmite Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor

     judeţean sintezele şi analizele întocmite; 

k)      Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din

     documentele rezultate din activitatea de profil.

 

-         Se introduce un nou capitol, CAPITOLUL IVDispoziţii finale, cuprinzând articolele 19, 20,  şi 21, după cum urmează:

 

 Art.19  (1) Atribuţiile şefului serviciului public comunitar local şi celorlalte cadre cu funcţii de  execuţie sunt prevăzute în fişele posturilor.

(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, fişele posturilor până la funcţia de şef de serviciu, inclusiv, vor fi reactualizate, cu aprobarea primarului .

(3) Fişa postului şefului serviciului va fi reactualizată numai cu aprobarea Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc şi  Inspectoratul Naţional Pentru Evidenţa Populaţiei.

(4) Pe baza extraselor din prezentul regulament, şeful  Serviciului  public comunitar local întocmeşte fişele posturilor pentru toate funcţiile  pe care le aprobă primarul şi  şeful serviciului .

 

Art. 20 Personalul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor  va fi  încadrat , conform reglementărilor în vigoare.

 

Art. 21 Personalul Serviciului      public comunitar local de evidenţă a persoanelor este obligat să cunoască şi să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părţile ce-l privesc.

            Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează secretarul municipiului Miercurea – Ciuc  Paizs Gyöngyi Juliánna .

             Art. 3 Prezenta  hotărâre se comunică :

a)      Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;

c)      Serviciului de  Evidenţa Informatizată a Persoanei Harghita ; 

 d) Serviciului  public comunitar local de evidenţă  a persoanelor .

 

Miercurea – Ciuc, 23 martie   2005.

 

             PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

        KURCSAKOVSZKI  NICOLINA          Contrasemnează – secretar

                                                                                            Paizs Gyöngyi Juliánna

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO