ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 37 H O T Ă R Â R E A Nr. 37 / 2005 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA – CIUC

Consiliul Local al Municipiului Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 23 martie 2005;

Având în vedere Raportul Serviciului administraţiei publice locale, organizarea alegerilor şi reforma în administraţia publică ;

Avizat favorabil de  comisiile:

-          pentru administraţia publică  locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-           de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

-          de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice. Protecţia mediului înconjurător;

-          pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;

-          pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;

-          pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport. Agrement, turism şi culte.

Având în vedere Legea nr. 673 / 2002 pentru aprobarea  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 35 / 2002 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare  a consiliilor locale, Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor locali respectiv Legea  nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală cu completările şi modificările ulterioare 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc  nr.113  din 29 noiembrie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local  Municipal Miercurea – Ciuc.     

Proiectul de hotărâre a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la  sediul Primăriei Municipiului Miercurea – Ciuc timp de 30 de zile, în conformitate cu prevederile art. 6, alineatele, (1) şi (2), din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.   

În temeiul prevederilor art. 38, alineatul (2) , litera “b” precum şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E   :

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local  al Municipiului Miercurea – Ciuc, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc  nr.113  din 29 noiembrie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local  Municipal Miercurea – Ciuc.     

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul administraţiei publice  locale, organizarea alegerilor şi reforma în administraţia publică.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :

a)      Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Primarului  municipiului;

c)      Secretarului municipiului:

d)      Tuturor compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea – Ciuc.

 

Miercurea – Ciuc, 23 martie 2005.

 

                 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                       Contrasemnează  – secretar

              KURCSAKOVSZKI NICOLINA                                    Paizs Gyöngyi Juliánna

                                                      Raport

pentru  aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului  Miercurea – Ciuc

 

          Având în vedere Adresa nr.1353 / 3 martie  2005 a Prefectului Judeţului Harghita prin care se solicită modificarea şi completarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc, aprobat prin Hotărârea nr. 113 din 29 noiembrie 2002.

         Având în vedere că  la data de  7 octombrie 2004  a apărut Legea nr. 393 2005 privind Statutul aleşilor locali care   stabileşte condiţiile de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.

          Aceste noi prevederi necesită modificarea şi completarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local în consecinţă

         

                                                    SE PROPUNE:

 

        1.   Aprobarea Proiectului de hotărâre pentru  modificarea şi completarea   Regulamentului de organizare şi funcţionare  al Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc , conform ANEXEI ,care face parte integrantă din proiectul  de hotărâre.

        2.  Abrogarea Hotărârii nr. 113 din 29 noiembrie 2002 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc.

 

 

         Miercurea – Ciuc, 16 martie 2005.

 

 

 

Secretar,

PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO