ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 36 H O T Ă R Â R E A Nr. 36 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL” STRADA LELICENI F.N” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 249/2004, elaborat de S.C. WELTIM S.R.L. cu scopul schimb

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din  23 martie 2005;

Având în vedere proiectul nr. 149/2004 – faza P.U.Z, elaborat de SC.WELTIM  SRL;

            Având în vedere RAPORTUL  de specialitate nr.3739/2005 al Serviciului de urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

              Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatul de Urbanism nr 263 din 26.05.2004 eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

  Avizat favorabil de  comisiile:

  - de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

 - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000, privind metodologia de elaborare şi conţinut cadru P.U.Z.

            În temeiul articolul nr. 38 ,litera ”c” şi „k”, şi  articolul nr..46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

                                                           

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţa de 15.600 mp., din funcţiunea de unităţi agricole în funcţiunea de locuire cu clădiri de locuit individuale pentru 13 parcele, situat pe strada Leliceni f.n.

            Art.2. Se aprobă soluţiile şi prevederile PLANULUI URBANISTIC ZONAL „STRADA LELICENI F.N” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 249/2004, elaborat de SC. WELTIM SRL

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

a.)   Prefectului Judeţului Harghita;

b.)   S.C.WELTIM S.R.L;

c.) Serviciului de urbanism din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc.

 

             Miercurea-Ciuc, 23 martie  2005.

                                    

                        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI ,                                                                                           

                    KURCSAKOVSZKI NICOLINA               Contrasemnează - secretar,

                                                                                                                                  Paizs Gyöngyi Juliánna

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO