ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 34 H O T Ă R Â R E A Nr. 34 /2005 privind trecerea unei suprafeţe de teren de 600 mp. situat în strada Harghita din domeniul privat al municipiului Miercurea - Ciuc în domeniul public al acestuia

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din  23 martie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 5627/2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi  achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de  comisiile :

-  pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

Luând în considerare Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 cu privire la aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârile nr. 45/1996, 54/1996 şi 64/2003 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc;

Ţinând cont de faptul că a fost reziliat contractul de concesiune cu SC GEOLEX SA în data de 14. 09. 2004 şi terenul a fost predat de către acesta prin procesul verbal nr.14560/2004;

Conform Legii nr. 354/2004 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, Ordinului nr. 1955/1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor şi Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 38, alineatul (2), literele, ”f”, ”g” şi ”n”, art. 46 şi art. 125, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu  modificările şi completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. (1) Se aprobă trecerea terenului în suprafaţă de 600 mp. situat pe strada Harghita, identificat prin nr. top 25/1, cu nr. cadastral 3893 din domeniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc în domeniul public al acestuia, cu condiţia realizării investiţiei ” Extinderea Grădiniţei de copii nr. 1 Napraforgó ” în termen de 2 ani de la data aprobării prezentei hotărâri.

(2) Trecerea efectivă din domeniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc în domeniul public al acestuia se va face de la data recepţiei efectuate cu ocazia terminării lucrărilor de investiţii potrivit alineatul (1).

Art.2. La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă următoarele hotărâri ale consiliului local municipal Miercurea-Ciuc:

a)     Hotărârea nr.45/1996 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică  a suprafeţei de 600 mp. teren situat în zona industrială vest al municipiului Miercurea-Ciuc,  strada Harghita, cu scopul construirii unui sediu administrativ cu funcţiuni compatibile zonei ;

b)     Hotărârea nr.54/1996 privind aprobarea taxei anuale minime de concesionare şi a duratei concesionării pentru suprafaţa de 600 mp. teren

 

situat în strada Harghita;

c)      Hotărârea nr.64/2003 privind modificarea Hotărârii nr. 54/1996 a Consiliul Local referitoare la aprobarea duratei concesiunii şi a redevenţei anuale minime pentru suprafaţa de 600 mp. teren, situată pe strada Harghita;

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice.

Art.4.   Prezenta hotărâre se  va comunica:

a)     Prefectului Judeţului Harghita;

                    b) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

                             - Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi  achiziţii publice;

                             - Serviciului administrarea domeniului şi patrimoniului public servicii publice;

-         Direcţiei financiar – contabile.

 

         Miercurea - Ciuc, 23 martie 2005.

 

 

                                           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

             KURCSAKOVSZKI NICOLINA

 

                     

 Contrasemnează

                                                                    secretar,

       PAIZS GYÖNGYI  JULIÁNNA

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO