ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 33 H O T Ă R Â R E A Nr. 33 / 2005 privind acceptarea donaţiei oferite Consilului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc de către Ferencz Vilmos , Kovács József, Kovács Árpád, Kovács Ştefan, Páll Mária, Csiszér Madár Violeta

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 23 martie  2005.

            Luând în considerare adresa nr. 5189/2005 a numitului Ferencz Vilmos, domiciliat în Miercurea-Ciuc, str. Revoluţia din Decembrie nr. 34 B / A / 2 , a lui Kovács József, domiciliat în Miercurea-Ciuc, str. Lunca Mare, nr. 8/A/5, a lui Kovács Árpád domiciliat în Miercurea-Ciuc, str. Kajoni Janos nr.130, a lui Kovács Ştefan domiciliat în Miercurea-Ciuc, Aleea Avântului nr.6 sc.A ap.16, a lui Páll Mária domiciliată în str. Aleea Narciselor nr.4 sc.A ap10, şi a lui Csiszér Madár Violeta, domiciliată în Miercurea-Ciuc str.Ciocârliei bl.1 ap.13;

Având în vedere Raportul nr. 6104/2005 al  Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

 Avizat favorabil de comisiile:

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

-pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

           - de servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;

     Luând în considerare Hotărârea nr.191/2004 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Strada Şumuleu fn.”, proiect nr. 246/2004 elaborat de SC WELTIM SRL, cu scopul includerii suprafeţei de 15.792 mp teren extravilan în intravilanul localităţii, destinat construirii caselor de locuit individual

     Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc nr. 9/1999 privind aprobarea P.U.G. şi Regulamentul local de urbanism aferent reactualizat al Municipiului Miercurea-Ciuc;

     Conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia;

     În temeiul prevederilor  art. 38, alin.1 litera“f” respectiv art. 46 şi art. 122 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

           Art. 1. Acceptarea donaţiei oferită Consilului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc,  de către Ferencz Vilmos, domiciliat în Miercurea-Ciuc, str. Revoluţia din Decembrie nr. 34 B / A / 2 şi Kovács József, domiciliat în Miercurea-Ciuc, str. Lunca Mare, nr. 8/A/5,  Kovács Árpád domiciliat în Miercurea-Ciuc, str. Kajoni Janos nr.130, Kovács Ştefan domiciliat în Miercurea-Ciuc, Aleea Avântului nr.6 sc.A ap.16, Páll Mária domiciliată în str. Aleea Narciselor nr.4 sc.A ap10, şi a lui Csiszér Madár Violeta, domiciliată în Miercurea-Ciuc str.Ciocârliei bl.1 ap.13; constând în imobil-teren identificat prin C.F. nr.2604/N ,nr. cadastrale 4307, 4313 şi 4324 conform ofertei de donaţie, autentificată sub nr.137/09.03.2005, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Aprobarea preluării în domeniul public al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, porţiunea de teren cu destinaţia de drum de acces din Planul Urbanistic Zonal ”Strada Şumuleu f.n.”.

Prin grija  Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice vor fi efectuate demersurile necesare în vederea înscrierii imobilului în C.F.

 

 

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul municipiului Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii  publice şi Serviciul financiar contabil.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se  va comunica:

a) Prefectului Judeţului Harghita

          b) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

-         Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului ;

-         Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

-         Serviciului financiar contabil ;

-         Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

 

 

Miercurea - Ciuc, 23 martie 2005 .

  

 PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

                                                            KURCSAKOVSZKI NICOLINA    

 

 

 

                                                                                         Contrasemnează

                                                                                                   secretar

                                                                             PAIZS  GYÖNGYI JULIÁNNA

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO