ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 24 H O T Ă R Â R E A Nr. 24 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” ZONA KÁDÁRFÖLDJE NR.80” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 298/2004, elaborat de A.I. HERŢA IOAN-PAUL cu scopul construirii a unui număr

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din  25 februarie 2005;

Având în vedere proiectul nr. 298/2004 – faza P.U.D, elaborat de A.I. HERŢA IOAN-PAUL 

            Având în vedere RAPORTUL  de specialitate nr.4141./2005 al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

              Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatul de Urbanism nr 506/2004, 27/2005 ŞI 28/2005 eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

  Avizat favorabil de comisiile :

  - de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

 - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, privind metodologia de elaborare şi cadru conţinut  P.U.D.;

            În temeiul articolul 38, alineatul (2) ,  literele ”c” şi „k”, şi  articolul 46 aliniatul 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

                                                           

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art.1. Se aprobă soluţiile şi prevederile PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” ZONA KÁDÁRFÖLDJE NR.80  din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 298/2004, elaborat de A.I HERŢA IOAN PAUL cu scopul construirii a unui număr de patru case de vacanţă.

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

a.)    Prefectului Judeţului Harghita;

b)  A.I.HERŢA;

c)      Serviciului urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea – Ciuc. 

           

            Miercurea - Ciuc, 25 februarie  2005.

 

            PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                          Contrasemnează - secretar

        HAJDU GÁBOR                                              Paizs Gyöngyi Juliánna

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO