ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 22 H O T Ă R Â R E A Nr. 22 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” ZONA FERENCESEK” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 114/2004, elaborat de S.C. AEDNA S.R.L. cu

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 25 februarie 2005;

Având în vedere proiectul nr. 114/2005 – faza P.U.D, elaborat de SC.AEDNA SRL;

Având în vedere RAPORTUL de specialitate nr.3892/2005 al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitare, solicitate prin Certificatul de Urbanism nr 603 din 07.09.2004 eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000, privind metodologia de elaborare şi cadru conţinut P.U.D.

În temeiul articolul 38, alineatul (2), literele ”c” şi „k”, şi articolul 46 aliniatul 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă soluţiile şi prevederile PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” ZONA FERENCESEK” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 114/2004, elaborat de S.C. AEDNA S.R.L. cu scopul construirii două case de locuit individuale

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

a.) Prefectului Judeţului Harghita;

b.) S.C.AEDNA S.R.L.

c.) Serviciului urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea – Ciuc.

Miercurea-Ciuc, 25 februarie 2005

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI             Contrasemnează – secretar

HAJDU GÁBOR                             Paizs Gyöngyi Juliánna


Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO