ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 21 H O T Ă R Â R E A Nr. 21 / 2005 privind modificarea Hotărârii nr. 10 / 2005 cu privire la înfiinţarea Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U) din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din  25 februarie 2005;

            Având în vedere RAPORTUL  de specialitate nr.3843/2005 al Serviciului de urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 1943/2001 al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Având în vedere Ordinul prefectului nr.99 din 14 februarie 2005, privind numirea reprezentanţilor împuterniciţi ai Serviciilor publice deconcentrate în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc precum şi Hotărârea nr. 10 / 2005 cu  privire la înfiinţarea Comisiei de Acorduri Unice (CAU ) din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea – Ciuc;

 Avizat favorabil de  comisiile:

  - de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

 - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

În temeiul prevederilor articolul nr.32, aliniatul 1. Legea nr.340/2004 privind instituţia prefectului, precum şi articolul 38 aliniatul 3 şi articolul 46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi complectările ulterioare;

                                                           

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.  Se modifică art. 1 litera “b” din Hotărârea nr. 10 / 2005 cu privire la înfiinţarea Comisie de  Acorduri Unice (C.A.U) din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea - Ciuc în următorul sens :

           “ Reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor descentralizate  vor fi  numiţi prin  Ordin al prefectului ”.

            Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán,  şi Serviciul de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :

  a)   Prefectului judeţului Harghita ;      

b)      Serviciului urbanism  din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea – Ciuc.

 

Miercurea-Ciuc, 25 februarie 2005;-

                                    

                                    PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI

                                                HAJDU GÁBOR

 

                                                                                                Contrasemnează - secretar

                                                                                                  Paizs Gyöngyi Juliánna

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO