ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 20 H O T Ă R Â R E A Nr. 20 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 25 februarie 2005;

Văzând Raportul prezentat de Compartimentul comunitar pentru cadastru şi agricultură ;

Avizat favorabil de comisiile :

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură.

Având în vedere prevederile art.36 din Legea nr.18 / 1991 privind fondul funciar;

In temeiul prevederilor art.38, alineatul (2), litera „ f „ precum şi art. 46 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 - Se propune reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane, persoanelor îndreptăţite conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Miercurea - Ciuc şi Compartimentul comunitar pentru cadastru şi agricultură din cadrul Primăriei municipiului Miercurea - Ciuc.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) Compartimentului comunitar pentru cadastru şi agricultură.

c) Persoanei interesate.

Miercurea-Ciuc, 25 februarie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

HAJDU GÁBOR Contrasemnează

secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO