ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 19 H O T Ă R Â R E A Nr. 19 / 2005 privind propunerea atribuirii prin negociere cu o singură sursă a Contractelor de achiziţie publică de servicii la obiectivul de investiţii ” Liceul de Artă Miercurea-Ciuc ”

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în sedinţa ordinară din 25 februarie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 1067 / 2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

În conformitate cu prevederile art. 12, lit. a al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 60 / 2001 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 461 / 2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 60 / 2001 privind achiziţiile publice;

Avizat favorabil de comisiile:

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ,

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

Conform prevederilor art. 38, alineatul 2, lit. ”f” , ”m” şi art.46, alineatul 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală cu completările şi modificările ulterioare ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă atribuirea prin negociere cu o singură sursă firmei S.C. MODUL SRL din Miercurea - Ciuc contractului de achiziţie publică de servicii pentru proiectarea cotei părţi ce revine Consiliului Local din obiectivul de investiţii ” Liceul de Artă Miercurea-Ciuc ”.

Art.2 Se aprobă atribuirea prin negociere cu o singură sursă arhitectului Tövissi Zsolt prin S.C. ATR LINE SRL din Miercurea - Ciuc al contractului de achiziţie publică de servicii pentru consultanţă arhitectuală la obiectivul de investiţii ” Liceul de Artă Miercurea-Ciuc ”.

Art.3 Cheltuielile se vor suporta din bugetul local, Cap. 63.02 ” Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe ”, pct. B ” Lucrări de investiţii noi ”, poz. 18.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Ráduly Róbert Kálmán şi Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice.

Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica:

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) S.C. MODUL SRL Miercurea-Ciuc;

c) S.C. ATR LINE SRL;

d) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

- Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;

- Serviciului financiar contabil.

 

Miercurea-Ciuc, 25 februarie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI          Contrasemnează -secretar

HAJDU GÁBOR                                                      PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO