ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 17 H O T Ă R Â R E A Nr. 17 / 2005 privind stabilirea indemnizaţiilor de şedinţă pentru consilierii Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc

Consiliul Local al municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 25 februarie 2005;

Având în vedere Raportul Serviciului administraţiei publice locale şi reformă privind stabilirea legală a indemnizaţiei de şedinţă pentru consilieri locali.

Avizat favorabil de comisiile :

- juridică şi economică

Având în vedere prevederile art. 34, alineatele (1), (2) şi (3) din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali, care prevede că, pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.

În temeiul prevederilor art. 38 , alineatul (2), litera “d” art.52 alineatul (5) precum şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art1. Acordarea indemnizaţiile de şedinţă ale consilierilor Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc,în felul următor:

a) - pentru fiecare şedinţă ordinară de consiliu - 5 % din indemnizaţia lunară a primarului ;

b)- pentru una de şedinţă de comisie de bază - 5 % din indemnizaţia lunară a primarului;

c) - pentru una şedinţă de comisie de specialitate - 5 % din indemnizaţia lunară a primarului.

Art 2.(1) Indemnizaţiile de şedinţă stabilite în art. 1 nu se acordă consilierilor care nu participă la lucrările şedinţelor ordinare ale consiliului şi ale şedinţelor comisiilor de specialitate, după caz. .

(2) În cazul în care consilierul nu participă la şedinţa ordinară ale consiliului loca sau la una ori la mai multe şedinţe ale comisiilor de specialitate, va primi indemnizaţie pentru şeidnţele la care a participat.

Art 3. Numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţia de şedinţă este o şedinţă ordinară de consiliu şi două şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâi se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán, Serviciul administraţiei publice locale, organizarea Alegerilor şi reformă şi Serviciul financiar –contabil din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:

a) Prefectului judeţului Harghita;

b) Serviciul administraţiei publice locale, organizarea Alegerilor şi reformă

c) Serviciul financiar –contabil din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc.

 

Miercurea – Ciuc , 22 februarie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                        Contrasemnează - secretar

HAJDÚ GÁBOR                                                Paizs Gyöngyi Juliánna

 

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO