ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 16 H O T Ă R Â R E A Nr. 16 //2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 187/ 2004 privitoare la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2005;

Având în vedere Raportul de specialitate a primarului privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Miercurea - Ciuc;

Avizat favorabil de comisiil:

- de administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

Luând în considerare prevederile art. 4, alineatele (1-3) din Hotărârea Guvernului nr. 2104 / 2004, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, precum şi art. 1, alineatul (1) al Ordonanţei Guvernului nr. 84 / 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372 / 2002, precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 / 2004;

Având în vedere art.79, alineatul (2) şi (3) din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere art.4 din H.G.nr.400/2003, privind normele metodologice de aplicare a organizării şi funcţionării asociaţiilor de proprietari ;

Având în vedere art.77 din Legea protecţiei mediului nr.137/1995, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere art.20 din Ordonanţa nr.9/2005, privind creşterile salariale a personalului contractual din sectorul bugetar ;

Văzând Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti nr. 110 din 24 februarie 2005;

În baza prevederilor art. 68, alineatul (1), litera “ţ” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, prin care primarul este investit cu atribuţia de a propune structura organizatorică şi a statului de funcţii spre aprobare Consiliului local;

În temeiul art. 38, alineatul (2), litera “e” şi art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii nr. 187 / 2004 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc, începând cu data de 1 februarie 2005,după cum urmează :

1. Se completează Statul de funcţii cu 7 posturi contractuale, după cum urmează:

a. 2 posturi de consilier juridic debutant la Serviciul administraţiei publice locale, organizarea alegerilor şi reformă în administraţie;

b. 1 post de referent, treapta II în cadrul Compartimentului comunitar pentru cadastru, agricultură şi silvicultură;

c. 1 post de referent, treapta IA în cadrul Compartimentului relaţii, informaţii publice şi relaţiile cu asociaţiile de proprietari;

d. 1 post de inspector de specialitate debutant în cadrul Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor;

e. 1 post de muncitor mecanic II, la Serviciul de aprovizionare, deservire şi pază ;

f. 1 post de muncitor necalificat la Secţia de întreţinere şi utilaje.

1. Se modifică nivelurile unor posturi contractuale, după cum urmează :

a. 1 post de referent , treapta III se transformă în treapta II;

b. 1 post de referent , treapta IA se transformă în treapta II;

c. 1 post de inspector de specialitate grad II se transformă în debutant;

d. 1 post de inspector de specialitate grad II se transformă în grad IA;

e. 1 post de inspector de specialitate grad I se transformă în grad IA.

3) Se modifică statul de funcţii fără modificarea numărului de funcţionari publici în sensul mutării postului de consilier, clasa I, debutant din cadrul Serviciului de control urban la Compartimentul de relaţii şi informaţii publice, relaţii cu asociaţiile de proprietari şi al mutării postului vacant de consilier, clasa I grad superior, treapta de salarizare 3 de la Compartimentul de relaţii şi informaţii publice , relaţii cu asociaţiile de proprietari la Serviciul control urban.

Art. 2. Statul de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc modificată şi completată conform art. 1 din prezenta hotărâre şi conform Hotărârii nr. 15 / 2005 privind organizarea Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc este prezentat în anexa care face parte integrată din prezent hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert-Kálmán, respectiv Compartimentul de gestiune a resurselor umane şi funcţiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică :

a. Prefectului Judeţului Harghita;

b. Primarului municipiului ;

c) Următoarelor servicii şi birouri din cadrul Primăriei Municipale M-Ciuc :

- Serviciului financiar – contabil ;

- Compartimentului de gestiune a resurselor umane şi funcţiilor publice ;

Miercurea – Ciuc, 25 februarie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasmenează - secretar

HAJDU GÁBOR Paizs Gyöngyi

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.16/25.02.2005

Consiliul Local

Municipal Miercurea - Ciuc

Stat de funcţii

al aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc

Nr.

Ctr.

Funcţia

Nivel studii

Clasa

Grad profesional

Treaptă

De conducere

De execuţie

Secretar munic.

Serv. Adm. publică locală, organizarea alegerilor şi reforma în administraţie 9/8/1

Şef serviciu

S

I

superior

1

Consilier

S

I

superior

3

Referent

M

III

superior

3

Consilier

S

I

superior

3

Referent

M

III

superior

1

Referent

M

Tr.I A

CM

Curier

M;G

Tr.III

CM

Consilier juridic

S

D

CM

Consilier juridic

S

D

CM

Compartiment juridic 2/2/0

Consilier juridic

S

I

principal

1

Consilier juridic

S

I

principal

1

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor 11/10/1

Şef serviciu

Consilier

S

I

principal

1

Consilier

S

I

superior

3

Consilier juridic

S

I

principal

3

Consilier

S

I

debutant

Referent

M

III

debutant

Consilier

S

I

CM

POL.

Referent de spec.

S

III

CM

POL.

Referent

M

Tr.I A

CM

Referent

M

Tr.I A

CM

Referent

M

Tr.I A

CM

Referent

M

Tr.I A

CM

Compartiment comunitar pentru cadastru , agricultură şi silvicultură 6/6/0

Consilier

S

I

superior

1

Consilier

S

I

superior

3

Consilier juridic

S

I

principal

2

Referent

M

III

principal

3

Consilier

S

I

principal

3

Referent

M

Tr.II

CM

Direcţia economică

Director execut.

S

I

superior

1

Serviciul financiar-contabil 8/7/1

Şef serviciu

S

I

superior

1

Referent

M

III

superior

1

Referent

M

III

superior

2

Referent

M

III

superior

1

Referent

M

III

superior

2

Referent

M

Tr.I A

CM

Referent

M

Tr.I A

CM

Inspector de spec

S

Tr.I A

CM

Serviciul impozite – taxe şi alte venituri 11/10/1

Şef serviciu

S

I

superior

1

Referent

M

III

superior

1

Referent

M

III

superior

1

Referent

M

III

superior

1

Referent

M

III

superior

3

Referent

M

III

principal

1

Referent

M

III

asistent

3

Referent

M

III

principal

1

Consilier

S

I

superior

3

Consilier

S

I

debutant

Referent

M

III

debutant

Compartiment relaţii - informaţii publice şi relaţii cu asociaţiile de proprietari 5/5/0

Inspector de spec

S

Tr.I

CM

Referent

M

III

superior

2

Consilier

S

I

debutant

Consilier

S

I

asistent

1

Referent

M

Tr.I A

CM

Biroul integrare europeană şi managementul proiectelor 7/6/1

Şef birou

S

Tr.II

CM

Inspector de sp.

S

Tr. I A

CM

Referent de spec

SSD

Tr.II

CM

Referent

M

Tr.II

CM

Referent

M

Tr.III

CM

Inspector de spec

S

Tr.II

CM

Inspector de spec

S

D

CM

Arhitect şef 8/7/1

Arhitect şef

S

I

superior

1

Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului

Consilier

S

I

superior

2

Referent de spec.

SSD

II

superior

1

Referent

M

III

superior

1

Referent

M

III

superior

1

Referent

M

III

superior

1

Referent

M

III

superior

2

Referent

M

Tr.II

CM

Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice 6/5/1

Şef birou

S

I

superior

1

Referent de sp.

SSD

II

superior

1

Referent

M

III

superior

3

Referent

M

III

asistent

3

Consilier

S

I

superior

3

Consilier juridic

S

I

debutant

Compartiment de gestiune a resurselor umane şi funcţii publice 3/3/0

Consilier

S

I

superior

3

Referent

M

III

superior

1

Referent

M

Tr.I A

CM

Compartiment de informatică şi gestiune reţea 2/2/0

Inspector de sp.

S

Tr.I A

CM

Referent

M

III

superior

3

Compartiment de protecţia civilă 2/2/0

Referent

M

III

superior

1

Referent

M

III

debutant

Serviciul de control urban 8/7/1

Şef serviciu

S

I

superior

1

Referent

M

III

asistent

3

Consilier

S

I

principal

2

Consilier

S

I

superior

3

Consilier

S

I

superior

3

Referent

M

III

superior

1

Referent

M

III

principal

3

Referent

M

III

superior

1

Compartiment comercial şi autorizări 2/2/0

Consilier

S

I

superior

1

Referent

M

III

superior l

1

Compartiment audit şi control financiar de gestiune 2/2/0

Auditor

S

I

superior

1

Auditor

S

I

asistent

3

Secretariat tehnic 8/7/1

Şef serviciu

S

Tr.I A

CM

Inspector de spec

S

Deb.

CM

Inspector de spec

S

Tr.II

CM

Inspector de spec

S

Tr.I A

CM

Referent

M

Tr.II

CM

Referent

M

Tr.I A

CM

Referent

M

Tr.II

CM

Referent

M

Tr.I

CM

Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public , servicii publice 11/10/1

Ing.Şef.

S

Tr.I A

CM

Inspector de spec

S

Tr.I A

CM

Referent

M

Tr.I A

CM

Referent

M

Tr.I A

CM

Referent

M

Tr.II

CM

Referent

M

Tr.I A

CM

Referent

M

Tr.I A

CM

Referent de spec

SSD

Tr.I A

CM

Referent de spec

SSD

Tr.I A

CM

Referent

M

Tr.I

CM

Referent

M

Tr.I A

CM

Miercurea-Ciuc, la 25 februarie 2005.

Preşedintele şedinţei, Contrasemnează secretar,

HAJDU GÁBOR PAIZS GYÖNGYI-JULIÁNNA

România
Judeţul Harghita
Consiliul local municipal
Miercurea-Ciuc

Anexa nr.3

la Hotărârea nr.16 din 25.02. 2005.

Stat de funcţii

Nr. crt.

Funcţia

Nivel studii

Grad profesional, treaptă

Observaţii

Cod ocupaţie

de execuţie

de conducere

Secţia de utilaj şi intreţinere

Referent

Şef secţie

M

IA

419001

Magazioner

M

I

413102

Referent

M

IA

247004

Maistru constructor

M

I

311201

Muncitor zugrav

I

714102

Muncitor zugrav

V

714102

Muncitor zugrav

III

714102

Muncitor zidar

II

712221

Muncitor instalator apă-canal

I

713605

Muncitor dulgher

V

712421

Muncitor dulgher

VI

Muncitor tâmplar

II

712421

Muncitor faianţator

II

713224

Muncitor mecanic

III

723103

Muncitor zidar

V

712221

Muncitor mecanic

II

723103

Muncitor lăcătuş mecanic

VI

721410

Muncitor necalificat

931301

Maistru mecanic

Şef secţie

M

I

311508

Muncitor tractorist

I

833101

Muncitor mecanic

I

723103

Muncitor tractorist

II

833101

Muncitor conducător auto

I

833201

Muncitor mecanic

II

723103

Muncitor conducător auto

I

832201

Muncitor conducător auto

II

832201

Muncitor conducător auto

I

832201

Muncitor conducător auto

II

832201

Muncitor conducător auto

III

832201

Muncitor necalificat

Secţia floricolă, spaţii verzi şi cimitir

Inspector de specialitate (inginer)

Şef secţie

S

IA

247003

Muncitor floricultor

Şef formaţie

IV

611204

Muncitor floricultor

III

611204

Muncitor floricultor

III

611204

Muncitor floricultor

III

611204

Muncitor floricultor

IV

611204

Muncitor floricultor

III

611204

Muncitor floricultor

III

611204

Muncitor floricultor

V

611204

Muncitor floricultor

VI

611204

Muncitor floricultor

VI

611204

Muncitor floricultor

VI

611204

Muncitor floricultor

VI

611204

Muncitor floricultor

VI

611204

Muncitor floricultor

VI

611204

Muncitor floricultor

VI

611204

Muncitor floricultor

VI

611204

Muncitor floricultor

VI

611204

Fochist

III

816107

Fochist

IV

816107

Fochist

V

816107

Mecanic

IV

723103

Muncitor necalificat

931301

Muncitor necalificat

931301

Muncitor necalificat

931301

Muncitor floricultor

Şef formaţie,

VI

611204

Muncitor mecanic

II

723103

Muncitor mecanic

III

723103

Muncitor mecanic

IV

723103

Muncitor tâmplar

III

742203

Muncitor tractorist

III

833101

Muncitor îngrijitor

I

914101

Muncitor necalificat

Şef formaţie

723103

Muncitor necalificat

931301

Muncitor necalificat

931301

Muncitor necalificat

931301

Muncitor necalificat

931301

Muncitor floricultor

VI

611204

Muncitor floricultor

VI

611024

Paznic cimitir

915204

Formaţia parcări

Funcţionar

Şef formaţie

I

M

419001

Funcţionar

I

M

419001

Paznic (½ normă)

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic (½ normă)

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Paznic

I

915204

Administraţia pieţii

Referent

M

IA

419001

Funcţionar

M

I

419001

Funcţionar

M

I

419001

Funcţionar

M

I

419001

Funcţionar

M

I

419001

Îngrijitor

I

914101

Îngrijitor

I

914101

Îngrijitor

I

914101

Îngrijitor

I

914101

Îngrijitor

I

914101

Serviciul aprovizionare, deservire şi pază

Referent

Şef serviciu

M

IA

419001

Referent

M

III

419001

Referent

M

I

419001

Mecanic întreţinere

G

II

723103

Portar

G

I

915206

Portar

G

I

915206

Portar

G

I

915206

Portar

G

I

915206

Portar

G

I

915206

Îngrijitor

G

I

914101

Îngrijitor

G

I

914101

Îngrijitor

G

I

914101

Îngrijitor

G

I

914101

Telefonist

M

III

422304

Fochist

G

III

816107

Electrician

G

I

713701

Muncitor mecanic

M

II

Rampa de gunoi

Muncitor necalificat

931301

Muncitor necalificat

931301

Muncitor necalificat

931301

Muncitor necalificat

931301

Buldozerist

II

833101

Miercurea-Ciuc 25 februarie 2005

Preşedintele şedinţei, Contrasemnează

Hajdu Gábor

secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna


Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO