ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
HOTĂRÂREA NR. înapoi

ROMĂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC

Descarcă

Hotărârea nr. 15 H O T Ă R Â R E A Nr. 15 / 2005 privind înfiinţarea Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor în cadrul aparatului propriu al

Consiliul Local al Municipiului Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 25 februarie 2005;

Având în vedere Raportul primarului prin care se propună înfiinţarea Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc;

Văzând prevederile art. 4, alineatele (1-3) din Hotărârea Guvernului nr. 2104 / 2004, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, precum şi art. 1, alineatul (1) al Ordonanţei Guvernului nr. 84 / 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372 / 2002, precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 / 2004;

Văzând Avizul Inspectoratului Naţional Pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti

Nr. 197893 din 17 februarie 2005;

Văzând Avizele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 110 din 24 februarie 2005 respectiv nr. 1567 /E din 25 februarie 2005;

Avizat favorabil de comisiile :

·                     de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură , administrarea domeniului public şi privat;

·                     pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice respectiv drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

Proiectul de hotărâre a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei timp de 30 de zile, conform art. 6 alineatele (1) şi (2) din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţe decizională în administraţia publică.

În temeiul prevederilor art. 38, alineatul (2), litera “i” , precum şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Începând cu data de 1 martie 2005 se înfiinţează Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc , cu 11 posturi subordonat secretarului municipiului, în sistem de ghişeu unic.

Art. 2 Cheltuielile necesare funcţionării Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor vor fi asigurate cu respectarea art. 7, alineatul (3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 Structura de personal a Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, este prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 Până la organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice de şef serviciu aceasta va fi ocupată de doamna Gostian Márta, cu condiţia obţinerii avizului necesare conform legii.

Art. 5 Posturile din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se vor ocupa după cum urmează :

a.                   6 posturi cu contract de muncă de la Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei Harghita pe bază de detaşare de către persoanele cuprinse în anexa nr. 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b.                  două posturi de funcţionar public de la Compartimentul de Stare civilă din aparatul de propriu al Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc de către persoanele cuprinse în anexa nr. 3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre pe bază de mutare definitivă ;

c.                   un post de şef serviciu nou creat ;

d.                  două posturi de funcţionar public de execuţie nou create.

Art. 6 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Predarea – primirea efectivă a bunurilor mobile aferente activităţii de evidenţă informatizată a persoanelor se va realiza de către o comisie constituită prin dispoziţia primarului municipiului Miercurea – Ciuc.

Art.8 Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor va funcţiona în clădirea Primăriei Municipiului Miercurea – Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, la parter, conform anexei nr. 5 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează secretarul municipiului Miercurea – Ciuc Paizs Gyöngyi Juliánna .

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică :

a.                  Prefectului Judeţului Harghita;

b.                  Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;

c.                   Serviciului de Evidenţa Informatizată a Persoanei Harghita ;

Următoarelor servicii şi birouri din cadrul Primăriei Municipale M-Ciuc :

- Serviciului financiar – contabil ;

- Compartimentului de gestiune a resurselor umane şi funcţiilor publice ;

- Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor .

 

Miercurea – Ciuc, 25 februarie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează

HAJDU GÁBOR secretar

 

Paizs Gyöngyi Juliánna

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 15 din 25 februarie /2005

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ÎN SISTEM DE GHIŞEU UNIC

 

AVIZAT,

DIRECTOR GENERAL AL

INSPECTORATULUI NAŢIONAL

PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR

Comisar-şef de poliţie

LUNCAŞU SILVIU-CRISTIAN

 

R E G U L A M E N T U L

 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

Anexă nr. 4 la Hotărârea nr. 15 din 25 februarie 2005

 

R E G U L A M E N T U L

 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Miercurea Ciuc, denumit în continuare serviciu public comunitar, se organizează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc, şi este aparat de specialitate ale administraţiei publice locale, constituit în temeiul art.1 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2004.

Art. 2 – (1) Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic.

(2) Activitatea serviciului public comunitar local se desfăşoară în înteresul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în exercitarea legii.

Art. 3 – (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor, serviciul public comunitar este constituit, potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al consiliului local al municipiului şi a biroului/formaţiunii de evidenţă informatizată a persoanei din aceeaşi localitate, care a făcut parte din structura de evidenţă informatizată a persoanei a municipiului.

(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat la nivel de compartiment având ca principale atribuţii: evidenţa persoanelor şi eliberarea cărţilor de identitate şi a celor de alegător, eliberarea paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare, înregistrarea actelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă, informatică, analiză-sinteză, secretariat-arhivăşi relaţii cu publicul.

Art. 4 – (1) Şeful serviciului public comunitar local va fi numit în funţie prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(2) din metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004.

Art. 5 – În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar local cooperează cu celelalte structuri ale primăriei, ale ministerului administraţiei şi Internelor şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu autorităţile publice, societăţi, agenţi economici, precum şi cu persoane fizice.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SERVICIULUI

Art. 6 – (1) Structura organizatorică şi efectivele serviciului public comunitar local sunt stabilite conform statului de organizare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Miercurea Ciuc nr.15 din 25 februarie 2005, avizat de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.

(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de :

a)- evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate

b)- eliberare a paşapoartelor, a permiselor de conducere, a certificatelor de

inmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor

c)- informatică

d)- stare civilă

e)- analiză-sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii publice.

Art. 7 – (1) Serviciul public comunitar local execută atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă.

(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

Art. 8 – (1) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar local şi structurile subordonate acestuia în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şefi şi personalul subordonat acestora.

(2) În cadrul compartimentului se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi îmbinării în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestora şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor.

Art. 9 – (1) La nivelul serviciului public comunitar local, activitatea de control şi coordonare este atributul secretarului municipiului Miercurea Ciuc şi se realizează direct prin intermediul şefului de serviciu din care face parte. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, conducerea poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

(2) Organigrama serviciului public comunitar este prevăzută în anexa nr.1, la Hotărârea nr. 15 /2005 a Consiliului Local Miercurea Ciuc.

Art.10 – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din localitatea în care funcţionează serviciul public comunitar local, cât şi din unele comune învecinate, la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale.

CONDUCEREA SERVICIULUI

Art. 11 – Conducerea serviciului public comunitar local este asigurată de şeful serviciului administraţiei publice locale, organizarea alegerilor, reforma în administraţia publică, activitatea serviciului fiind coordonată de secretarul municipiului Miercurea Ciuc.

Art. 12 – Şeful serviciului reprezintă serviciul public comunitar local în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu comandanţii (şefii) unităţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor legale.

(2) În aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior, şeful serviciului public comunitar local emite dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

(3) În condiţiile legii şi reglementărilor specifice, şeful serviciului public comunitar local poate delega atribuţii din competenţa sa altor cadre din subordine.

Art. 13 (1) Şeful serviciului public comunitar local răspunde în faţa consiliului local de întreaga activitate pe care o desfăşoară, potrivit prevederilor fişei postului.

(2) Personalul serviciului public comunitar local răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa şefului serviciului.

CAPITOLUL III

 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL

 

Art. 14 – Serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:

a. Întocmeşte, păstrează, ţine evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător;

b.Înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;

c. Întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;

Întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;

b) Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de evidenţă a populaţiei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;

c. Furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţa Populaţiei;

d.Furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţene şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;

e. Întocmeşte listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Naţional pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor;

f.  Constată contravenţiile şi aplică sancţiuni în condiţiile legii;

g. Primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, prin intermediul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;

h. Primeşte de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor pe care le eliberează solicitanţilor;

i.   Ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;

j.  Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

Secţiunea I

 

ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

 

Art. 15În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar local are următoarele principale atribuţii:

a. Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;

b.Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;

c. Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

d.Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

e. Colaborează cu formaţiunile de poliţie organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;

f.  Asigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetăţenilor faţă de care s-a luat măsura interdicţiei de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu;

g. Identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. Şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

h. Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

i.   Actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;

j.  Desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

k.Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

l.   Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

m.                 Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;

n. Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;

o.Soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;

p.Organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;

q.Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;

r.  Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

s. Asigură securitatea documentelor serviciului.

Secţiunea III

 

ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ

 

Art. 16pe linie informatică, serviciul public comunitar locl are următoarele atribuţii principale:

a. Actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei local cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;

b.Preia în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei datele privind persoana fitică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

c. Preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate şi a paşapoartelor;

d.Actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea producerii cărţilor de identitate şi a paşapoartelor;

e. Copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producere cărţilor de identitate şi a paşapoartelor şi completează fişa de însoţire a lotului şi celelalte evidenţe;

f.  Operează în baza de date locală data înmânării cărţii de identitate;

g. Execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;

h. Evidenţiază incidentele de hard-soft şi de aplicaţie;

i.   Clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;

j.  Rezolvă erorile din baza de date locală (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);

k.Salvează şi arhivează pe suport magnetic, fişierul de imagini pentru loturile de cărţi de identitate;

l.   Furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

m.                 Întocmeşte listele electorale pemanente;

n. Administrează reţeaua şi domeniul sistemului informatic pe probleme de competenţa serviciului public comunitar local;

o.Desfăşoară activităţi de studiu şi documentare tehnică, în scopul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local;

p.Colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;

q.Execută operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţa tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi software;

r.  Asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;

s. Execută alte sarcini dispuse de conducerea serviciului.

Secţiunea IV

 

ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

 

Art. 17 – Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar are următoarele principale atribuţii:

a. Întocmeşte, la cerere sau din oficiu – potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;

b.Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;

c. Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;

d.Înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

e. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;

f.  Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;

g. Trimite structuri informatice din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii următoare înregistrări, comunicările nominale pentru năsvuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele de cedate nu au avut acte de identitate;

h. Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;

i.   Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului naţional de Statistică pe care le trimite lunar Direcţiei Judeţene de Statistică;

j.  Ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;

k.Atribuie codul numeri personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;

l.   Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;

m.                 Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total – după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;

n. Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;

o.Înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile de exemplarul I;

p.Sesizează imediat serviciul judeţean de specialitate, în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;

q.Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate:

r.  La solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească în înregistrarea tardivă a naşterii;

s. Desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

t.  Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I.,în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

u. Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

v. Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului public local, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;

w.                 Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;

x. Execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;

y. Colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi.

Secţiunea V

ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZĂ-SINTEZĂ,

SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Art. 18În domeniul analiză-sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul public comunitar are următoarele principale atribuţii:

a. Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

b.Verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;

c. Organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;

 

 

Miercurea – Ciuc, 25 februarie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI              Contrasemnează -secretar,

HAJDU GÁBOR                                 PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO