HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK

Rendezvényajánló

ÁPR

AZ OLVASÓKÖR ÁPRILISI TALÁLKOZÓJA – a jeles francia író, Michelangelo életrajza

2019. április 15.
15

2019. április 15., hétfő, 16.30 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

 

A francia Romain Rolland, aki a huszadik század irodalmának egyik nagy hatású képviselője – sokak szerint megérdemelte volna életművéért a Nobel-díjat is – az emberi alkotómunka számos világnagyságát örökítette meg műveiben. Így például igen megbecsült a Tolsztoj életéről írt regénye, továbbá Beethoven-életrajza és a képzőművészet kiemelkedő alkotójáról írt műve, a Michelangelo élete. Nem véletlen, hogy a könyvet néhány évvel 1906-os megjelenése után a magyar olvasó is kézbe vehette. 1920-ban a Nyugatban pedig az alábbi méltató sorokat olvashattuk magyar kritikusa, Bálint Aladár tollából:

Romain Rolland – úgy érzem – Michelangelonak az Uffizi galériában lévő önarcképét láthatta maga előtt, mikor e könyvét megírta. Csontokra tapadó perzselt barna arcbőr, mély szemgödrök, honnan a reménytelenség fojtott, bús tüze parázslik ki, az összeszorított száj szögletében illúziótlan férfikor kesernyés csökönyössége vert tanyát, durva hajcsomók emelkednek ki a bozontos szakállból, és a kéz, – Michelangelo keze – a bütykös ujjak lankadatlan lógnak le a sötét drapériára, micsoda fáradtság, szomorú aléltság hajlítja le a csuklót…

Vessük össze e képet a Medici kápolna nyújtózó márványszüzeivel, a sugarat ontó büszke Mózessel, a görnyedt Rabszolgákkal, a Sixtusi kápolna hallatlan színjátékával, mely az utolsó ítélet gomolygó emberzuhatagában kapja meg végső lendületét, a Szent Péter templom Pietájával és a márványtömbökből kihántott, életre hívott emberek sokaságával, vessük össze azokkal a képzetekkel, melyek Michelangelo nevének kiejtése alkalmával felrajzanak bennünk, és e képből ránktekintő embert nem tudjuk érzéseink, emlékeink szerint tökéletes összhangba hozni az alkotásokkal.

Romain Rolland ragyogó írása is kielégítetlenül hagy bennünket, pedig aligha tudta valaki mélységesebb emberi megérzéssel Michelangelo lelkiségét felidézni, mint ő. Az ember, az élő, teremtő művész fogható alakja kissé elhalványul Romain Rolland keze alatt, de annál megrázóbb erővel dübörög fel a teremtés fájdalma, a marcangoló szenvedésnek szinte őrjöngő jajszava. A sorok felett fojtó súllyal vonul át a művész olthatatlan láza, sohasem lankadó gyötrelme, oly mélyen, mint a rétek fölött a hajnali pára. Eltakarja a derűs, boldog napok színeit, a teremtett művek szépségeit, az emelkedés gyönyörűségét, a célkitűzés, a fogantatás pillanatának nagyszerűségét, a reneszánsz büszke lendületét, és csupán a kétségbeesés lendülete rajzolódik ki plasztikusan ebben a lírai életrajzban.

Sőt olykor úgy érezzük, (és ez az érzés fejezeteken át kísér bennünket), mintha maga a Halál állna előttünk, tépett inak közül kiforduló húscafatokat, elsárgult csontokat, kékült puffadt bőrt, csapzott hajcsomót látunk. Borzalmas víziók. Michelangelo, a nagy teremtő is holtraváltan vánszorog végig a könyv lapjain.

Romain Rolland nyilván maga is érzi ezt, de valószínűleg csak akkor eszmélt erre, mikor művét befejezte, mert csak könyve utolsó lapján jelzi, hogy kétség gyötri. «E tragikus történet végén kétség gyötör» írja. «Azt kérdem magamtól, hogy midőn azoknak, akik szenvednek, a szenvedésben társat akartam adni, nem toldottam-e még meg ezek szenvedésével amazokét. Talán úgy kellett volna cselekednem, mint oly sok másnak és a hősöknek, csak heroizmusát mutatnom be és fátyolt borítanom a bennök rejlő szomorúság örvénye fölé?»...”

A művészi kétségek könyve tehát Rolland Michelangelo-életrajza, és a megszállottan munkamániás itáliai képzőművész nagysága a maga alkotói teljességében áll előttünk e nem túl terjedelmes műben. A regényíró következetesen a teremtő nagyságot keresi műveiben, hőseit a legnagyobbak példájából válogatja össze, s a huszadik század egyik legelkötelezettebb békepárti harcosa. Nem ért egyet azokkal a pályatársaival, akiket elkap a nemzeti hovatartozás heve és megvetéssel tekintenek a pacifisták következetes béketörekvéseire. Romain Rolland a nemzetek fölötti együttműködés és szolidaritás embere, képes félretenni mindenfajta nemzeti gőgöt – ezért tud például minden részrehajlás nélkül, hitelesen írni a német Beethoven nagyságáról is.

Regényes életrajzai – amelyek közül a Michelangelo életét olvasókörünk napirendjére tűztük – nem csak hiteles forrásmunkák, hanem ihletett olvasmányok is. A nagy olasz képzőművészről szóló regényt Zsombori Vilmos mutatja be, olvasói benyomásait kiegészítve friss olaszországi, a témához kapcsolódó úti élményeivel is.

Az olvasóköri találkozóra minden érdeklődőt szívesen várnak.

 

 

Rendezvényajánló

JÚL XVII. FERENCES IFJÚSÁGI ZARÁNDOKLAT
28
JÚL Szilágyi Tibor: NYITOTT ABLAK – zenés játék
22
JÚL Szakács Attila Imre: GÖRÖNGYÖS ÚTON...EGY SZÉKELY ÉLETPÁLYA CSÍKBORZSOVÁTÓL SZATYMAZIG – könyvbemutató
18
JÚL GYŐRFFY LÁSZLÓ: NEKROSPEKTÍV – kiállítás
18
JÚL RÖPTETŐ – ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZTŐ TÁBOR GYERMEKEKNEK
15

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA